รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ผ่านการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย (รอบที่ 9/2559 2 สิงหาคม 2560)
สามารถรับเอกสารจบได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560


ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

  - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (FIET)

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)

  - คณะวิทยาศาสตร์ (FSCI)

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (FOE)

  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (SOA+D)

ย้อนกลับ