พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | Graduation Ceremony 2016
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการฝึกซ้อมย่อย 1
วันเสาร์์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง CB1103, SOLA101, SC2109, SC2111 หรือ SCL124 และห้อง SCL216
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*********

 

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560: ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
บัณฑิตทุกคน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 จุด โดยเริ่มจาก จุดที่ 1 ห้องรับฟังบรรยายสรุป-ชมวีดีทัศน์-ฝึกซ้อมเบื้องต้น (ห้อง CB1103, SOLA101, SC2109, SC2111 หรือ SCL124) โดยบัณฑิตสามารถทยอยเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนด (ในแต่ละช่วงเวลาจะแบ่งเป็นรอบๆ ละประมาณ 30-45 นาที) จากนั้นไปยัง จุดที่ 2 ห้องฝึกซ้อม (SCL216-ห้อง 600)

สถานที่ฝึกซ้อม / เวลา

บัณฑิตคณะ / ภาควิชา-สาขาวิชา

จุดที่ 1

จุดที่ 2

ห้อง CB1103

ห้อง SCL216

FIET, FSCI & FOE

13:00-13:30 น.

13:30-15:00 น.

FIET: บัณฑิต ศล.บ.มีเดียอาตส์ [3325-3440]

13:30-14:00 น.

FSCI: บัณฑิต วท.บ.คณิตศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์, สถิติ [3517-3618]

14:00-14:30 น.

14:30-16:00 น.

FSCI: บัณฑิต วท.บ.เคมี [3619-3719]

14:30-15:00 น.

FSCI: บัณฑิต วท.บ.จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร [3720-3838]

15:00-15:30 น.

15:30-17:30 น.

FSCI: บัณฑิต วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ [3839-3944]

15:30-16:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ปกติ/สองภาษา/นานาชาติ) [0355-0462]

ห้อง SOLA101

ห้อง SCL216

GMI, FIET & FOE

13:00-13:30 น.

13:30-15:00 น.

GMI: มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม [1971-2161]

13:30-14:00 น.

FIET: บัณฑิต ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน [2991-3072], วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย [3164-3251]
*วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ [3145-3163] กลุ่ม 89 ให้เข้าฝึกซ้อมในเวลา 14.30 น.

14:00-14:30 น.

14:30-16:00 น.

FIET: บัณฑิต ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา [2716-2860]

14:30-15:00 น.

FIET: บัณฑิต ทล.บ.มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์,
วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ [3073-3163]
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย [3252-3324]

15:00-15:30 น.

15:30-17:30 น.

FIET: บัณฑิต ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ, ทล.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล, เทคโนโลยีไฟฟ้า, เทคโนโลยีก่อสร้าง และเทคโนโลยีอุตสาหการ [2861-2990]

15:30-16:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ/พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) [0463-0645]

ห้อง SC2109

ห้อง SCL216

FOE & SOAD

13:00-13:30 น.

13:30-15:00 น.

FOE: มหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ, เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง [0115-0232]

13:30-14:00 น.

FOE: มหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเคมี, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์ [0032-0114], เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต, วิศวกรรมชีวภาพ [0345-0354]
* วิศวกรรมอาหาร [0326-0344]

14:00-14:30 น.

14:30-16:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ/สองภาษา/ระบบไฟฟ้าฯ) [0646-0778]

14:30-15:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด, วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ [1329-1429]

15:00-15:30 น.

15:30-17:30 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ/สองภาษา) [0929-1044]

15:30-16:00 น.

SOAD: มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ [1841-1970]

ห้อง SC2111

ห้อง SCL216

FSCI & FOE

13:00-13:30 น.

13:30-15:00 น.

FSCI: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ [3441-3516]
FOE: ดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ [0001-0031],
มหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [0300-0325]

13:30-14:00 น.

FOE: มหาบัณฑิต วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม, วิศวกรรมคุณภาพ, วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต, วิศวกรรมโลหการ [0233-0299]
บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (ปกติ/สองภาษา) [1045-1088]

14:00-14:30 น.

14:30-16:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ, วิศวกรรมวัสดุ (ปกติ/สองภาษา) [1550-1655]

14:30-15:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ/นานาชาติ) [1430-1549]

15:00-16:30 น.

15:30-17:30 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ [1089-1173] วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม [1250-1296]
* [ปรับอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน]

15:00-16:30 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ [1174-1249]
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม-นานาชาติ [1297-1328]
* [ปรับอยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน]

ห้อง SCL124

ห้อง SCL216

SBT, SEEM, JGSEE, CMS, FIBO, SOLA, FIET, SIT & FOE

13:00-13:30 น.

13:30-15:00 น.

* CMS: ดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยสหวิทยาการ [1656-1659]
SBT: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี [1660-1708]
SEEM: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ [1709-1776]
JGSEE: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี [1777-1808]

13:30-14:00 น.

FIBO: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม [1809-1814]
SOLA: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ [1815-1840]
FIET: ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี [2617-2715]

14:00-14:30 น.

14:30-16:00 น.

SIT: มหาบัณฑิต วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, วิศวกรรมซอฟต์แวร์ [2329-2460]
* วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม 66 [2310-2328] สามารถเข้าซ้อมในช่วงนี้ได้

14:30-15:00 น.

SIT: * ดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ [2162-2164]
มหาบัณฑิต วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ [2165-2328]

15:00-15:30 น.

15:30-17:30 น.

SIT: บัณฑิต วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ [2461-2616]

15:30-16:00 น.

FOE: บัณฑิต วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ปกติ/นานาชาติ) [0779-0928]

* มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ให้ทุกหน่วยฝึกซ้อมย่อยปฏิบัติดังนี้

 • จุดที่ 1 บัณฑิตเข้ารับฟังบรรยายสรุป และชมวีดีทัศน์การฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามห้องฝึกซ้อมที่กำหนด (แต่ละห้องจะเข้ารับฟังเป็นรอบๆ ละประมาณ 30-45 นาที)
 • เมื่อเสร็จสิ้นการรับฟังบรรยายสรุปและชมวีดีทัศน์แล้ว กรรมการฯ จะแจกบัตรรับรองการเข้าฟังบรรยาย-ฝึกซ้อม (ให้บัณฑิตเขียนรายละเอียดส่วนตัวลงในบัตรให้ครบถ้วน)
 • บัณฑิตเดินทางไปยังจุดที่ 2 ห้อง SCL216 (ห้อง 600) อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเตรียมการฝึกซ้อม โดยจะจัดให้มีการฝึกซ้อมตามลำดับการไปถึงก่อน-หลัง
 • กรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตชี้แจงขั้นตอนในการฝึกซ้อมบนเวที
 • เริ่มทำการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วยการถวายความเคารพ การรับ การถือปริญญาบัตร การสำรวมในการเดิน การนั่ง (ทำการฝึกซ้อมรอบละประมาณ 20-25 นาที)
 • กรรมการแจกคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมประทับตราลงในบัตรรับรองการเข้าฟังบรรยาย-ฝึกซ้อม (บัณฑิตต้องเก็บบัตรรับรองการเข้าฟังบรรยาย-ฝึกซ้อมให้ดี และนำมาแสดงในวันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2)

 

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2
วันอาทิตย์์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*********

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560: ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2

เวลา

บัณฑิตคณะ / สาขาวิชา

สถานที่ฝึกซ้อม

กลุ่มคณะ A: คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยสหวิทยาการ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
(กลุ่มที่ 1-56 ลำดับที่ 0001-1970)

เวลา 08.00 – 12.00 น.
(บัณฑิตต้องมาถึงสถานที่ฝึกซ้อมก่อนเวลาประมาณ
15-20 นาที เพื่อเข้าแถวเซ็นชื่อรายงานตัว ห้ามมาสายเด็ดขาด)

 • บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามจุดที่กำหนด เซ็นชื่อและรับบัตรรับรองการฝึกซ้อม-บัตรสีชมพู (โปรดตรวจสอบว่าชื่อ-สกุล และลำดับที่ ตรงกับข้อมูลของตัวเองหรือไม่)
 • บัณฑิตเดินแถวและเข้านั่งประจำที่ในห้องประชุม
 • เริ่มฝึกซ้อม

อาคารพระจอมเกล้า
ราชานุสรณ์ 190 ปี
โรงยิม (ชั้น 3)
เรียกแถวบริเวณเต็นท์
หน้าอาคาร

กลุ่มคณะ B: บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์
(กลุ่มที่ 57-110 ลำดับที่ 1971-3944)

เวลา 13.00-17.00 น.
(บัณฑิตต้องมาถึงสถานที่ฝึกซ้อมก่อนเวลาประมาณ
15-20 นาที เพื่อเข้าแถวเซ็นชื่อรายงานตัว ห้ามมาสายเด็ดขาด)

 • บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามจุดที่กำหนด เซ็นชื่อและรับบัตรรับรองการฝึกซ้อม-บัตรสีชมพู (โปรดตรวจสอบว่าชื่อ-สกุล และลำดับที่ ตรงกับข้อมูลของตัวเองหรือไม่)
 • บัณฑิตเดินแถวและเข้านั่งประจำที่ในห้องประชุม
 • เริ่มฝึกซ้อม

อาคารพระจอมเกล้า
ราชานุสรณ์ 190 ปี
โรงยิม (ชั้น 3)
เรียกแถวบริเวณเต็นท์
หน้าอาคาร

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ให้ถือปฏิบัติดังนี้

 • บัณฑิตรายงานตัวตามกลุ่มและลำดับที่ พร้อมรับบัตรรับรองการฝึกซ้อม (บัตรสีชมพู) ที่ระบุหมายเลขของตนเองจากกรรมการประจำกลุ่ม และเรียงแถวตามลำดับที่ โปรดเซ็นชื่อในแฟ้มรายงานตัว ช่องที่ 1 (ซ้อมย่อย 2)
 • บัณฑิตเดินแถวเข้าที่นั่ง กรรมการจะเก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อม (สีชมพู) ระหว่างการเดินแถว โปรดระวังอย่า สลับที่กันเด็ดขาด
 • ประธาน/กรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตชี้แจงขั้นตอนในการฝึกซ้อมบนเวที
 • เริ่มทำการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วยการถวายความเคารพ การรับ การถือปริญญาบัตร การสำรวมในการเดิน การนั่ง โดยกำหนดจำนวนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นาทีละ 30-32 คน
 • เมื่อผ่านการฝึกซ้อมแล้ว กรรมการจะแจกบัตรรับรองการฝึกซ้อมคืนให้ตามหมายเลขบัณฑิต (ให้บัณฑิตเก็บไว้กับตัวเอง-ห้ามทำหายเด็ดขาด และห้ามแกะบัตรแข็งออกมา)

บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝึกซ้อม
| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office