พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | Graduation Ceremony 2016
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เวลา

บัณฑิต

05.00-05.45 น.

  • บัณฑิตรายงานตัว บริเวณหน้าห้อง EH 102
  • บัณฑิตที่ไม่มีบัตรรับรองการฝึกซ้อม ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือมีบัตรฯ แต่ไม่ได้รับการประทับตราครั้งหนึ่งครั้งใด หรือทุกครั้ง จะหมดสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้น
  • บัณฑิตที่มาไม่ทันตามกำหนดเวลา หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

05.45 น.

  • บัณฑิตเดินแถวเข้าสู่ห้อง EH 104 โดยกรรมการฯ จะตรวจสอบเครื่องแต่งกาย และสิ่งของต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อห้าม
  • บัณฑิตเข้าแถวและเซ็นชื่อตามลำดับหมายเลขในบัตรรับรองการฝึกซ้อม (เช่นเดียวกันวันฝึกซ้อมใหญ่) โดยเซ็นชื่อในช่องที่ 4 (วันพิธี)

06.30 น.

  • บัณฑิตเริ่มเดินแถวเข้าห้องพิธี EH 103 กรรมการฯ เก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อม และเดินผ่านซุ้มตรวจความเรียบร้อยของคณะกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย
  • บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในห้องพิธี

หมายเหตุ: แต่งกายชุดงานพิธี สวมครุยวิทยฐานะ

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office