พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 | Graduation Ceremony 2016
http://regis.kmutt.ac.th


กลุ่มรับปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2559


กลุ่มที่ ปริญญา/สาขาวิชา ลำดับ จำนวน รวม
1 ปร.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต 0001 1 31
ปร.ด.วิศวกรรมชีวภาพ 0002-0004 3
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0005-0012 8
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา 0013-0019 7
ปร.ด.วิศวกรรมการผลิตและระบบ 0020 1
ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0021-0023 3
วศ.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ 0024 1
วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 0025-0027 3
วศ.ด.วิศวกรรมเคมี 0028 1
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล 0029-2230 2
วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร 0031 1
2 วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรนานาชาติ) 0032-0050 19 41
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 0051-0072 22
3 วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 0073-0098 26 42
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 0099-0112 14
วศ.ม.วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) 0113-0114 2
4 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 0115-0141 27 27
5 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 0142-0158 17 20
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 0159-0161 3
6 วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 0162-0186 25 36
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 0187-0197 11
7 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 0198-0204 7 35
วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 0205-0232 28
8 วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม 0233-0240 8 34
วศ.ม.วิศวกรรมคุณภาพ 0241-0251 11
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0252-0266 15
9 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0267-0292 26 33
วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ 0293-0299 7
10 วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0300-0325 26 26
11 วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร 0326-0344 19 29
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต 0345-0350 6
วศ.ม.วิศวกรรมชีวภาพ 0351-0354 4
12 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 0355-0390 36 36
13 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 0391-0425 35 36
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา) 0426 1
14 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) 0427-0462 36 36
15 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0463-0499 37 37
16 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0500-0536 37 37
17 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0537-0572 36 36
18 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0573-0609 37 37
19 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0610-0645 36 36
20 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 0646-0679 34 34
21 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 0680-0712 33 33
22 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 0713-0739 27 33
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา) 0740 1
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 0741-0745 5
23 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 0746-0778 33 33
24 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 0779-0817 39 39
25 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 0818-0856 39 39
26 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 0857-0892 36 36
27 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) 0893-0928 36 36
28 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 0929-0967 39 39
29 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 0968-1006 39 39
30 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1007-1043 37 38
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรสองภาษา) 1044 1
31 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1045-1087 43 44
วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรสองภาษา) 1088 1
32 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1089-1128 40 40
33 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1129-1168 40 40
34 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1169-1173 5 40
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1174-1208 35
35 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1209-1249 41 41
36 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1250-1289 40 40
37 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1290-1296 7 39
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1297-1328 32
38 วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1329-1362 34 34
39 วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1363-1396 34 34
40 วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1397-1403 7 33
วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) 1404-1429 26
41 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1430-1469 40 40
42 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1470-1509 40 40
43 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1510-1513 4 40
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1514-1549 36
44 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ 1550-1584 35 35
45 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ 1585-1602 18 35
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ 1603-1619 17
46 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ 1620-1654 35 36
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ (หลักสูตรสองภาษา) 1655 1
47 ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1656-1659 4 24
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี 1660-1665 6
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 1666-1671 6
ปร.ด.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 1672 1
วท.ม.การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 1673-1679 7
48 วท.ม.เทคโนโลยีชีวเคมี 1680-1693 14 29
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 1694-1696 3
วท.ม.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) 1697-1702 6
วท.ม.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) 1703-1707 5
ศศ.ม.การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 1708 1
49 ปร.ด.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1709 1 34
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน 1710-1713 4
วศ.ด.การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 1714 1
วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1715-1718 4
วท.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 1719-1724 6
วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1725-1729 5
วศ.ม.การจัดการพลังงาน 1730 1
วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1731-1742 12
50 วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1743-1749 7 34
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 1750-1759 10
วศ.ม.การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 1760-1761 2
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ 1762-1774 13
วศ.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1775-1776 2
51 ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1777-1783 7 32
ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1784-1791 8
ปร.ม.เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1792-1793 2
ปร.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1794-1795 2
วท.ม.เทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1796-1797 2
วท.ม.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1798-1800 3
วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1801 1
วท.ม.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรนานาชาติ) 1802 1
วศ.ม.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) 1803-1807 5
วศ.ม.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) 1808 1
52 ปร.ด.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1809-1811 3 32
วท.ม.ธุรกิจเทคโนโลยี 1812 1
วศ.ม.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 1813-1814 2
ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 1815-1818 4
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 1819-1835 17
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ 1836-1840 5
53 วท.ม.การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) 1841-1846 6 33
ศล.ม.การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) 1847-1848 2
สถ.ม.การออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) 1849-1851 3
ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1852-1873 22
54 ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1874-1882 9 31
ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) 1883-1903 21
สถ.บ.ศิลปอุตสาหกรรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 1904 1
55 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1905-1940 36 36
56 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) 1941-1970 30 30
57 บธ.ม.การจัดการ 1971-2011 41 41
58 บธ.ม.การจัดการ 2012-2052 41 41
59 บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 2053-2087 35 35
60 วท.ม.การจัดการ 2088-2109 22 36
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ 2110-2123 14
61 วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ 2124-2161 38 38
62 ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2162-2163 2 37
ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2164 1
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2165-2198 34
63 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2199-2235 37 37
64 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2236-2272 37 37
65 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2273-2309 37 37
66 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2310-2328 19 37
วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2329-2346 18
67 วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2347-2384 38 38
68 วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2385-2422 38 38
69 วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2423-2439 17 38
วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2440-2460 21
70 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2461-2499 39 39
71 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2500-2538 39 39
72 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2539-2564 26 39
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2565-2577 13
73 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 2578-2616 39 39
74 ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 2617-2621 5 32
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 2622-2648 27
75 ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 2649-2653 5 35
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2654-2669 16
ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2670-2674 5
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2675-2683 9
76 ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2684-2697 14 32
ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา 2698 1
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 2699-2705 7
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2706-2715 10
77 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2716-2744 29 35
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2745-2750 6
78 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2751-2785 35 35
79 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2786-2821 36 36
80 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2822-2860 39 39
81 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2861-2892 32 32
82 ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกล 2893-2904 12 31
ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 2905-2923 19
83 ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 2924-2954 31 31
84 ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 2955-2969 15 36
ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ 2970-2990 21
85 ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 2991-3031 41 41
86 ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 3032-3072 41 41
87 ทล.บ.มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 3073-3109 37 37
88 วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3110-3144 35 35
89 วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 3145-3163 19 36
วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย 3164-3180 17
90 วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย 3181-3215 35 35
91 วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย 3216-3251 36 36
92 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 3252-3287 36 36
93 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 3288-3324 37 37
94 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3325-3362 38 38
95 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3363-3401 39 39
96 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3402-3440 39 39
97 ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3441-3447 7 38
ปร.ด.ฟิสิกส์ 3448-3450 3
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3451 1
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 3452-3464 13
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3465-3478 14
98 วท.ม.เคมี 3479-3480 2 38
วท.ม.เคมีศึกษา 3481-3490 10
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม 3491-3493 3
วท.ม.จุลชีววิทยาประยุกต์ 3494-3499 6
วท.ม.ฟิสิกส์ 3500-3508 9
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา 3509-3516 8
99 วท.บ.คณิตศาสตร์ 3517-3553 37 37
100 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3554-3582 29 29
101 วท.บ.สถิติ 3583-3618 36 36
102 วท.บ.เคมี 3619-3651 33 33
103 วท.บ.เคมี 3652-3685 34 34
104 วท.บ.เคมี 3686-3719 34 34
105 วท.บ.จุลชีววิทยา 3720-3758 39 39
106 วท.บ.จุลชีววิทยา 3759-3790 32 40
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3791-3798 8
107 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3799-3838 40 40
108 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 3839-3873 35 35
109 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 3874-3908 35 35
110 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 3909-3944 36 36

 

แถว BITEC รับปริญญา 2559 [ผังห้องพิธี EH103]


Row 01 154 3791 3944 106 (3791-3798) 107 (3799-3838) 108 (3839-3873) 109 (3874-3908) 110 (3909-3944)
Row 02 157 3634 3790 102 (3634-3651) 103 (3652-3685) 104 (3686-3719) 105 (3720-3758) 106 (3759-3790)
Row 03 155 3479 3633 098 (3479-3516) 099 (3517-3553) 100 (3554-3582) 101 (3583-3618) 102 (3619-3633)
Row 04 154 3325 3478 094 (3325-3362) 095 (3363-3401) 096 (3402-3440) 097 (3441-3478)
Row 05 161 3164 3324 089 (3164-3180) 090 (3181-3215) 091 (3216-3251) 092 (3252-3287) 093 (3288-3324)
Row 06 160 3004 3163 085 (3004-3031) 086 (3032-3072) 087 (3073-3109) 088 (3110-3144) 089 (3145-3163)
Row 07 160 2844 3003 080 (2844-2860) 081 (2861-2892) 082 (2893-2923) 083 (2924-2954) 084 (2955-2990) 085 (2991-3003)
Row 08 160 2684 2843 076 (2684-2715) 077 (2716-2750) 078 (2751-2785) 079 (2786-2821) 080 (2822-2843)
Row 09 67 2617 2683   074 (2617-2648) 075 (2649-2683)        
Row 10 160 2457 2616 069 (2457-2460) 070 (2461-2499) 071 (2500-2538) 072 (2539-2577) 073 (2578-2616)
Row 11 162 2295 2456 065 (2295-2309) 066 (2310-2346) 067 (2347-2384) 068 (2385-2422) 069 (2423-2456)
Row 12 162 2133 2294 061 (2133-2161) 062 (2162-2198) 063 (2199-2235) 064 (2236-2272) 065 (2273-2294)
Row 13 162 1971 2132 057 (1971-2011) 058 (2012-2052) 059 (2053-2087) 060 (2088-2123) 061 (2124-2132)
Row 14 162 1809 1970   052 (1809-1840) 053 (1841-1873) 054 (1874-1904) 055 (1905-1940) 056 (1941-1970)  
Row 15 160 1649 1808 046 (1648-1655) 047 (1656-1679) 048 (1680-1708) 049 (1709-1742) 050 (1743-1776) 051 (1777-1808)
Row 16 160 1489 1648 042 (1489-1509) 043 (1510-1549) 044 (1550-1584) 045 (1585-1619) 046 (1620-1648)
Row 17 160 1329 1488   038 (1329-1362) 039 (1363-1396) 040 (1397-1429) 041 (1430-1469) 042 (1470-1488)  
Row 18 160 1169 1328 034 (1169-1208) 035 (1209-1249) 036 (1250-1289) 037 (1290-1328)
Row 19 162 1007 1168 030 (1007-1044) 031 (1045-1088) 032 (1089-1128) 033 (1129-1168)
Row 20 150 0857 1006 026 (0857-0892) 027 (0893-0928) 028 (0929-0967) 029 (0968-1006)
Row 21 144 0713 0856 022 (0713-0745) 023 (0746-0778) 024 (0779-0817) 025 (0818-0856)
Row 22 162 0551 0712 017 (0551-0572) 018 0573-0609) 019 (0610-0645) 020 (0646-0679) 021 (0680-0712)
Row 23 160 0391 0550 013 (0391-0426) 014 (0427-0462) 015 (0463-0499) 016 (0500-0536) 017 (0537-0550)
Row 24 158 0233 0390 008 (0233-0266) 009 (0267-0299) 010 (0300-0325) 011 (0326-0354) 012 (0355-0390)
Row 25 160 0073 0232 003 (0073-0114) 004 (0115-0141) 005 (0142-0161) 006 (0162-0197) 007 (0198-0232)
Row 26 72 0001 0072   001 (0001-0031) 002 (0032-0072)        

 

 

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office