พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.thข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต
[Download คู่มือ]

  ข้อแนะนำ และข้อควรทราบ
 


1. ลำดับมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 • สจล. วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มจพ. วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 • มจธ. วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

2. การฝึกซ้อม

 • คณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ. สจล. และ มจพ. ถือว่าการฝึกซ้อมย่อย ณ
  สถาบัน/มหาวิทยาลัย และการฝึกซ้อมใหญ่ที่สถาบัน/ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีความสำคัญมาก และเป็นสิ่งที่จำเป็นสูงสุดสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดังนั้นบัณฑิตที่ไม่เข้า
  ฝึกซ้อมไม่ว่าครั้งหนึ่งครั้งใดตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ ไม่อนุญาตให้เข้ารับ
  พระราชทานปริญญาบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
 • ในวันฝึกซ้อมย่อย ณ สถาบัน/มหาวิทยาลัย บัณฑิตจะได้รับบัตรรับรองการฝึกซ้อม คนละ 1 ฉบับเท่านั้น (การแจกบัตรรับรองการฝึกซ้อมจะเป็นรอบใดของการฝึกซ้อมนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ) โดยแต่ละแห่งจะใช้รูปแบบของบัตรแตกต่างกันไป
 • บัตรรับรองการฝึกซ้อม มีความสำคัญมากต่อบัณฑิตทุกคน เพราะเมื่อผ่านการฝึกซ้อม
  แต่ละครั้ง กรรมการฯ จะบันทึกข้อมูลให้ ฉะนั้นบัณฑิตคนใดที่บัตรยังไม่ได้ถูกบันทึกข้อมูล กรรมการฯ จะถือว่าบัณฑิตไม่ผ่านการฝึกซ้อม จึงไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทันทีี
 • หมายเลขในบัตรรับรองการฝึกซ้อม คือลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต
  แต่ละแห่ง หมายเลขนี้จะไม่ซ้ำกัน และบัณฑิตไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือใช้ของผู้อื่นได้ ดังนั้นบัณฑิตต้องพกติดตัวและเก็บรักษาไว้ให้ดี อย่าทำชำรุด ทำหาย หรือลืมพกติดตัวอย่างเด็ดขาด
 • ในการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ บัณฑิตทุกคนต้องเข้ารับฝึกซ้อมตามขั้นตอน จนกว่าพิธีฯ
  ต่างๆ จะเสร็จสิ้นลง อีกทั้งต้องปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการ ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต
  เป็นผู้กำหนด โดยบัณฑิตแต่ละแห่งสามารถดูรายละเอียดการฝึกซ้อมย่อยและรายละเอียดการฝึกซ้อมใหญ่
  ได้ในหนังสือคู่มือฯ ด้วย
 • บัตรรับรองการฝึกซ้อมแยกได้ดังนี้
  มจธ. บัตร หมายเลข 0001 - 3731
  สจล. บัตร หมายเลข 0001 - 5400
  มจพ. บัตร หมายเลข 0001 - 5478

3. การรับพระราชทานปริญญาบัตร

 • ในวันพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตของแต่ละแห่ง ตามสถานที่ที่ระบุไว้ และตามวันเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยแสดงบัตรประจำตัวที่ติดรูปถ่ายของตนซึ่งส่วนราชการออกให้พร้อมกับบัตรรับรองการฝึกซ้อมต่อคณะกรรมการฯ ดังกล่าว บัณฑิตที่ไม่มีบัตรประจำตัวและบัตรรับรองการฝึกซ้อมตามนี้ หรือมีบัตรรับรองการฝึกซ้อมแต่ไม่มีการบันทึกข้อมูล ผ่านการฝึกซ้อม จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ
 • บัณฑิตต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัด ตามข้อห้าม ข้อปฏิบัติ ระเบียบการแต่งกาย และการรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • เมื่อเข้าห้องพิธีฯ แล้ว บัณฑิตต้องเข้านั่งประจำที่ของตนโดยเร็ว ไม่ส่งเสียงดัง ไม่ลุกเดินพลุกพล่าน ไม่สลับที่กับเพื่อน และไม่ออกนอกห้องพิธีฯ โดยพลการก่อนสิ้นสุดพิธีฯ เป็นอันขาด กรณีมีเหตุส่วนตัวเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือ ให้บอกเพื่อนข้างเคียงทันที เพื่อพยายามติดต่อกรรมการท่านใดก็ได้ที่อยู่ใกล้ที่สุดให้ช่วยเหลือ
 • บัณฑิตทุกคนต้องสำรวมทั้งใจและกายตลอดพิธีฯ เพราะเป็นครั้งหนึ่งหรือ อาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิต.
  ข้อปฏิบัติ และข้อห้ามสำหรับบัณฑิต
 
 • ต้องตรงต่อเวลา ตามกำหนดการที่แจ้งให้ทราบทั้งวันฝึกซ้อมย่อย ที่สถาบัน/มหาวิทยาลัย
  วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร ที่ สจล. หรือศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา)
 • เมื่อยุติการถ่ายภาพในวันพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตต้องตรวจสอบเครื่องแต่งกาย ให้ถูกต้องเรียบร้อย เตรียมรับประทานอาหารในปริมาณที่เพียงพอ และไม่เสาะท้อง เข้าห้องน้ำทำธุระส่วนตัวให้เสร็จ ใครมีโรคประจำตัวควรรับประทานยาป้องกันให้ครบถ้วน ส่วนใครที่เจ็บป่วยฉับพลันให้รีบไปพบหน่วยพยาบาลโดยเร็วที่สุด และต้องรีบแจ้งต่อกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิตให้ทราบด้วย เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือบัณฑิตให้เข้าพิธีฯ โดยราบรื่นและป้องกันเหตุสุดวิสัยบนเวที
 • การเข้าแถวรายงานตัว ให้เข้าแถวรายงานตัวตามลำดับคณะ และตามหมายเลขให้ถูกต้อง โดยอยู่ในอาการสำรวม รักษามารยาทที่สุภาพ และไม่ส่งเสียงดัง อันเป็นคุณสมบัติที่ดีงามซึ่งบัณฑิตพึงกระทำ
 • ให้รายงานตัวโดยการบันทึกข้อมูล หรือการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในสมุดรายชื่อ ที่กรรมการฯ นำมาให้ พร้อมแสดงบัตรรับรองการฝึกซ้อมต่อกรรมการฯ
 • ก่อนที่บัณฑิตเข้านั่งประจำที่ในหอประชุม จะต้องเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะและของต้องห้าม
  ดังนั้นเมื่อเกิดสัญญาณเสียงดังขึ้นกับบัณฑิตคนใด กรรมการฯ ในส่วนของ ศรภ. (ประจำกรมราชองครักษ์) และของสถาบัน/มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องขอตรวจสอบบัณฑิตผู้นั้นโดยละเอียด และกรณีตรวจพบสิ่งของต้องห้าม กรรมการฯ ต้องยึดไว้ ฉะนั้นสิ่งของต่อไปนี้ถือว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม ห้ามพกติดตัวและห้ามนำเข้าห้องพิธีฯ โดยเด็ดขาด คือ
  - โลหะทุกชนิด ปากกา ดินสอ ยกเว้น กุญแจบ้านหรือกุญแจรถ (1 ดอกเท่านั้น) ซึ่งบัณฑิตต้องถือไว้ในมือ เพื่อแสดงให้กรรมการฯ เห็นในขณะเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะ
  - กล้องถ่ายภาพทุกชนิด และทุกขนาด
  - กระเป๋า ถุงผ้า ถุงกระดาษ ทั้งประเภทสะพาย หนีบ และถือ
  - บุหรี่ ไปน์ และอุปกรณ์การจุดไฟทุกชนิด
  - เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  - นาฬิกาข้อมือทุกชนิด
  - เครื่องประดับทุกชนิด
  - กระดาษบันทึก กระดาษทิชชู และกระดาษอื่นๆ ทุกชนิด
  - แว่นตากันแดด และแว่นตาใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น แว่นสายตา กรณีที่แว่นสายตาเป็นสีชาต้องแจ้งต่อกรรมการฯ ให้ทราบด้วย
 • ต้องแต่งกายตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น
  - ห้ามใส่วิกผม และผมปลอมทุกรูปแบบ
  - ห้ามทำสีผมที่ไม่ใช่สีธรรมชาติของคนเอเชีย และห้ามฉีดสเปรย์หรือทำไฮไลท์สีที่ผมทุกสี
  - ห้ามทาเล็บมือ ห้ามติดเล็บปลอม และห้ามไว้เล็บยาว
  - บัณฑิตชายห้ามไว้หนวด-เครา
 • บัณฑิตทุกคนต้องอยู่ในอาการสำรวม รักษามารยาทที่ดีงาม ห้ามส่งเสียงดัง
 • การเดินผ่านลาดพระบาท ให้เดินข้ามด้วยอาการปกติ ห้ามกระโดด
 • ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง ตั้งแต่การรายงานตัวและตลอดพิธีีฯ
 • ในขณะที่มีการพระราชทานปริญญาบัตรอยู่นั้น หากบัณฑิตที่อยู่บนเวที ปฏิบัติผิดวิธี หรือหกล้ม หรือการขานชื่อไม่ตรงกับชื่อของบัณฑิต บัณฑิตที่นั่งอยู่ห้ามหัวเราะ หรือแสดงอาการใดๆ ที่ไม่สุภาพออกมา และสำหรับบัณฑิตที่หกล้มบนเวทีให้ลุกขึ้น แล้วดำเนินการทุกอย่างปกติ ห้ามวิ่งลงจากเวที
 • นัดแนะกับญาติไว้ล่วงหน้าว่าเมื่อพิธีฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะพบกันที่จุดใดเพราะสถาบัน/มหาวิทยาลัยจะงดกระจายเสียงประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มพิธีฯ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์จะประชาสัมพันธ์เฉพาะงานราชการที่จำเป็นเท่านั้น)
  ระเบียบการแต่งกายของบัณฑิต
 


บัณฑิตต้องแต่งกายตามข้อบังคับที่ระบุไว้นี้โดยเคร่งครัดทุกประการ คือ
บัณฑิตชาย

1. บัณฑิตชายทั่วไป ทุกระดับ
 • ผม ทรงสุภาพ ไม่ยาวเกินปกเสื้อครุย ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมดำธรรมชาติ ห้ามทำสีผมใดๆ ห้ามฉีดสเปรย์ หรือทำไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม และผมปลอมทุกชนิด
 • เสื้อ ใช้เสื้อนอกแบบราชการสีขาว (ชุดราชปะแตน) ใช้ดุมโลหะสีทองตราสถาบัน/มหาวิทยาลัย ติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเข็มสัญลักษณ์สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่คอเสื้อทั้ง 2 ข้าง และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย
 • กางเกง แบบทรงสากลสีขาว ไม่รัดรูป ขายาวถึงหลังเท้า ไม่พับปลายขา ผ้าชนิดเดียวกับเสื้อ
 • รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำ ไม่มีลวดลาย และไม่ติดโลหะ
  ถุงเท้า
  ใช้ถุงเท้าสีดำ ไม่มีลวดลาย ยาวหุ้มข้อเท้า

2. บัณฑิตชาย ทุกระดับที่เป็นข้าราชการ-พนักงานรัฐวิสาหกิจ
แต่งชุดปกติขาว โดยติดเครื่องหมายประจำกระทรวงต้นสังกัดพร้อมแถบยศ แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามฐานะที่ได้รับ และติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้าย ใต้แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผม รองเท้าและถุงเท้า ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตชายทั่วไป ทุกระดับ (ข้อ 1)

3. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาตรี

 • ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมดำธรรมชาติ ห้ามทำสีผมใดๆ ห้ามฉีดสเปรย์หรือทำไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติดเครื่องประดับทุกชนิด แต่หากจำเป็นต้องใช้ที่รัดผม ที่หนีบผม ให้ใช้สีดำเรียบเท่านั้น สำหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม ให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยกำหนด (มจธ. ใช้สีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใช้สีดำเรียบ)
 • เสื้อ ใช้เสื้อนักศึกษาแขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่รัดรูป แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าข้างใน ใช้ดุมโลหะสีเงินตราสถาบัน/มหาวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่มีลวดลาย ไม่รุ่มร่าม ไม่คับหรือแคบจนเกินไป ไม่ปักเครื่องประดับ มีความยาวคลุมเข่า หรือไม่ยาวเกินชายเสื้อครุย ห้ามสวมกระโปรงกางเกง
 • เข็มขัด หนังสีดำ หัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก สำหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้ที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง
 • รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบปิดปลายเท้า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามบัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย
  ถุงน่อง แบบเต็มตัวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

4. บัณฑิตหญิง ระดับปริญญาโท/เอก

 • ผม ทรงสุภาพ ไม่รุ่มร่าม ไม่ปิดหน้าด้านซ้าย สีผมดำธรรมชาติ ห้ามทำสีผมใดๆ ห้ามฉีดสเปรย์หรือทำไฮไลท์สีผมทุกสี ห้ามใส่วิกผม หรือผมปลอมทุกชนิด ไม่ติดเครื่องประดับทุกชนิด แต่หากจำเป็นต้องใช้ที่รัดผม ที่หนีบผม ให้ใช้สีดำเรียบเท่านั้น สำหรับบัณฑิตหญิงมุสลิม ให้ใช้สีผ้าคลุมศีรษะตามที่สถาบัน/มหาวิทยาลัยกำหนด (มจธ. ใช้สีขาวเรียบ สจล. และ มจพ. ใช้สีดำเรียบ)
 • เสื้อ[1] ใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง ติดกระดุมพลาสติกตลอดแนว ตั้งแต่คอจนถึงชายเสื้อ (จำนวน 5 เม็ด) หรือ [2] ใช้เสื้อนักศึกษา แขนสั้น ผ้าขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ไม่บางเกินควร และไม่รัดรูป แบบคอเชิ้ต ผ่าอกตลอด ที่อกเสื้อทำเป็นสาบตลบเข้าข้างใน ใช้ดุมโลหะสีเงินตราสถาบัน/มหาวิทยาลัยติดที่คอ 1 เม็ด และตลอดแนวสาบเสื้อ 4 เม็ด ติดเครื่องหมายสถาบัน/ มหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้าย (กรณี [1] หรือ [2] ให้เป็นไปตามแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัยกำหนด) และในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้ติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านขวา
 • กระโปรง สีกรมท่า แบบสุภาพ ทรงตรง ไม่มีลวดลาย ไม่รุ่มร่าม ไม่คับหรือแคบจนเกินไป ไม่ปักเครื่องประดับ มีความยาวคลุมเข่า หรือไม่ยาวเกินชายเสื้อครุย ห้ามสวมกระโปรงกางเกง
 • เข็มขัด หนังสีดำ แบบธรรมดา หรือแบบหัวเข็มขัดโลหะมีลายดุนเครื่องหมายสถาบัน/มหาวิทยาลัย ชนิดหัวรูด มีปลอกหนังสีดำ 1 ปลอก สำหรับสอดปลายเข็มขัด ห้ามใช้ที่หนีบกระดาษหนีบเข็มขัดกับกระโปรง (ให้สอดคล้องกับการสวมเสื้อ)
 • รองเท้า หนังหุ้มส้นสีดำ แบบเรียบปิดปลายเท้า ไม่มีเครื่องประดับ ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ ความสูงไม่เกิน 2 นิ้ว ห้ามบัณฑิตหญิงสวมรองเท้ารูปทรงแบบผู้ชาย
  ถุงน่อง แบบเต็มตัวสีเนื้อ ไม่มีลวดลาย

5. บัณฑิตหญิงทุกระดับที่เป็นข้าราชการ -พนักงานรัฐวิสาหกิจ

แต่งชุดปกติขาวโดยติดเครื่องหมายประจำกระทรวงต้นสังกัดพร้อมแถบยศ แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตามฐานะที่ได้รับ และติดเข็มวิทยฐานะที่อกเสื้อด้านซ้ายใต้แถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับผม รองเท้า และถุงน่อง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับบัณฑิตหญิงระดับปริญญาตรี (ข้อ 3)

6. บัณฑิตหญิงที่ตั้งครรภ์ (หากประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร) ให้ดูรูปแบบการแต่งกายในหนังสือคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 หน้า 31 ที่แจกให้ ทุกคนในวันซ้อมย่อย

 

7. การแต่งกายของบัณฑิตที่มียศทหาร และตำรวจ รวมถึงยศว่าที่ร้อยตรีขึ้นไป ให้แต่งกายตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแต่งกายของกระทรวงกลาโหม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อันประกอบด้วยกระบี่ สายโยงกระบี่ ถุงมือ และประดับแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญตราให้ถูกต้องครบถ้วน ในวันซ้อมย่อยและวันซ้อมใหญ่ให้นำกระบี่มาด้วย

 

8. ข้อห้ามบัณฑิต

 • ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามทำสีเล็บ เคลือบเล็บ และใส่เล็บปลอม
 • ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่มีสีผิดธรรมชาติ ห้ามใส่บิ๊กอายและขนตาปลอม
 • ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด

การแต่งกายในวันซ้อมย่อยและซ้อมใหญ่

บัณฑิตชาย แต่งชุดทำงานแบบสุภาพชน (มิใช่ชุดปฏิบัติงานในโรงงานหรือภาคสนาม) และสวมครุยวิทยฐานะห้ามใส่กางเกงยีนส์ทุกชนิด กางเกงขาสั้น เสื้อยืดทุกรูปแบบ รองเท้าแตะ-ผ้าใบ-ยาง หรืออื่น ๆ ที่ไม่สุภาพ

บัณฑิตหญิง
แต่งชุดทำงาน (ชุดกระโปรงเท่านั้น ห้ามสวมใส่ชุดกางเกงทุกรูปแบบ) และสวมครุยวิทยฐานะ

บัณฑิตที่มีชั้นยศทหาร-ตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตั้งแต่ว่าที่ร้อยตรีขึ้นไปให้ปฏิบัติดังนี้

 • วันที่ถ่ายภาพหมู่ ต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ติดเครื่องหมายให้ถูกต้อง และต้องมีกระบี่ สายโยงกระบี่ ถุงมือ และสวมใส่รองเท้าตามระเบียบ สวมครุยวิทยฐานะ ในการซ้อมย่อยครั้งที่ 2 จะมีการฝึกซ้อมการถือกระบี่ที่ถูกต้อง
 • วันซ้อมย่อยที่มหาวิทยาลัยและวันซ้อมใหญ่ที่ไบเทค จะต้องนำกระบี่ สายโยงกระบี่ และถุงมือไปด้วยทุกครั้ง และสวมครุยวิทยฐานะ

การตรงต่อเวลา

บัณฑิตทุกคนจะต้องมีความตรงต่อเวลาอย่างเคร่งครัด โดยยึดตามกำหนดที่ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ได้แจกให้เป็นสำคัญ ไม่ว่า จะมีการประกาศเตือนจากฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ตาม บัณฑิตที่พลาดกำหนดการ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธี พระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้

 

  รูปแบบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ชาย-หญิง
   (เมื่อถึงตำแหน่งหน้าที่ประทับองค์ประธาน)
  1. ยืนตรง มือขวาเหยียดเกือบตรงในระดับหน้าอก นิ้วทั้ง 4 เรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือห่างออกเล็กน้อย
 
2. ช้อนมือจับกึ่งกลางของปริญญาบัตร
3. ชักมือกลับนำปริญญาเข้าแนบอกด้านขวา โดยตรามหาวิทยาลัย/สถาบันจะอยู่ด้านหน้า และหัวแม่มืิออยู่ด้านบนของปกปริญญาบัตร ในขณะเดียวกันให้ชักเท้าขวากลับมาทางด้านหลัง 45 องศา (ขวา-ซ้าย-ขวา) หยุดถวายความเคารพ แล้วหันขวาเดินลงจากเวที
4. การถือปริญญาบัตร ให้แนบอกด้านขวาในลักษณะถนัดมือ ห้ามลดต่ำลงในขณะเดินกลับที่นั่ง
การถือปริญญาบัตรที่ถูกต้องปริญญาบัตรแนบอกด้านขวา ตรามหาวิทยาลัย/สถาบันบนปกปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า มือที่ถือปริญญาบัตรจะอยู่ด้านหน้า และมีเฉพาะหัวแม่มือเท่านั้นที่อยู่ด้านบนของปกปริญญาบัตร นิ้วที่เหลืออยู่ด้านหลังปกปริญญาบัตร และุถือในลักษณะที่ไม่เกร็ง
เดินไม่แกว่งแขวน ห้ามลดปริญญาบัตรลงต่ำกว่าระดับอก มือซ้ายแนบลำตัว (ไม่ต้องเกร็ง) ระหว่างที่เดินให้สำรวมจนถึงที่นั่ง อย่าเปิดดูปริญญาบัตรจนกว่าจะนั่งที่เรียบร้อยแล้ว
การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิง (รวมถึงแต่งกายชุดราชการ)

(การถอนสายบัว - มีการเปลี่ยนรูปแบบเล็กน้อย จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

หยุดนิ่งยืนตรง ชักเท้าข้างหนึ่งไปข้างหลัง พร้อมๆ กับย่อตัวลงและค้อมศีรษะเล็กน้อย (ชักเท้าให้ชักเท้าซ้ายไปทางด้านหลังของเท้าขวา หรือชักเท้าขวาไปทางด้านหลังของเท้าซ้ายตามความถนัด
ปล่อยมือทั้งสองแนบชิดกับลำตัวด้านข้างโดยไม่เกร็งแขนและน่องขาหน้า ร่างกายส่วนบนจะตรง ศีรษะค้อมลงเล็กน้อย ใช้เท้าหน้าที่งอตัวอยู่ดันตัวขึ้นตรง พร้อมดึงเท้ากลับมายืนเสมอกัน ให้ระวังชายครุยที่จะมากรอมเท้า แล้วทำให้สะดุดเวลาลุกขึ้น จึงไม่สมควรสวมใส่รองเท้าส้นแลหมและสูงมาก
การถวายความเคารพของบัณฑิตชาย


(ถวายความเคารพด้วยการถวายคำนับ)

หยุดนิ่งยืนตรง ใช้ส่วนบนของร่างกายตั้งแต่เอวโค้งไปข้างหน้าประมาณ 45 องศา มือแนบชิดลำตัว โดยไม่เกร็งแขน ค้อมศีรษะเล็กน้อย แล้วจึงคืนลำตัวให้ตั้งตรง

 

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ.
และ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

 
| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office