พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและคณาจารย์
วันเสาร์์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ชั้น 2-3)
*********


เรียกบัณฑิต

ขึ้นอัฒจันทร์

คณะ / สาขาวิชา

07.30 น.

08.00 น.

ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (240)
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4), วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (131)
วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (71), วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (34)

07.45 น.

08.15 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (173)
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (129)
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์-ภาษาอังกฤษ (44)

08.00 น.

08.30 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต (225)
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี (36), คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (57)
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (78), คณะศิลปศาสตร์ (36)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (17), วิทยาลัยสหวิทยาการ (1)

08.15 น.

08.45 น.

มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (196)
บธ.ม./วท.ม.การจัดการ (96), บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (38)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ (29), วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (33)

08.30 น.

09.00 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (192)
  ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี (7)
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (22)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (14)
ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (78)
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (71)

08.45 น.

09.15 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (243)
  ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (1), ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา (3), ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (13)
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (49), ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา (60), ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (117)

09.00 น.

09.30 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (192)
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (5), วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (62)
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (12), ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (45)
ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล (19), ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า (10)
ทล.บ.เทคโนโลยีโยธา (7), ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ (32)

09.15 น.

09.45 น.

บัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (201)
วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย (70), ศล.บ.มีเดียอาตส์ (96)
ทล.บ.มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ (35)

09.30 น.

10.00 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (185)
ปร.ด.วิศวกรรมการผลิตและระบบ (2), ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (1)
วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม (15), วศ.ม.วิศวกรรมคุณภาพ (9)
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (43), วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ (8)
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (76), วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (31)

09.45 น.

10.15 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (175)
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์-นานาชาติ (9), ปร.ด.วิศวกรรมชีวภาพ (3)
วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร (1), วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร (16), วท.ม./วศ.ม.วิศวกรรมชีวภาพ (7)
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์-นานาชาติ (14), วศ.ม.วาริชวิศวกรรม (1),
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ/นานาชาติ) (124)

10.00 น.

10.30 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (267)
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (13), วศ.ม.วิศวกรรมเคมี (35),
วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ปกติ/นานาชาติ) (118), วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ (55)
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ (46)

10.15 น.

10.45 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (217)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (23), วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (81)
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) (45)
วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (ปกติ/สหกิจศึกษา) (40)
วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ (28)

10.30 น.

11.00 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (249)
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา (11), วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (18), วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (21)
วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (28), วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ปกติ/นานาชาติ) (171)

10.45 น.

11.15 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (220)
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (1), วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล (22)
วศ.ม.วิศวกรรมยานยนต์-นานาชาติ (3), วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (121)
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล-พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (73)

11.00 น.

11.30 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ (210)
วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (5)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (ปกติ/นานาชาติ) (21), วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (31) 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ/นานาชาติ) (103)
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปกติ/นานาชาติ) (50)

11.15 น.

11.45 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (229)
ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ (11), ปร.ด.เคมี (1), วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ (4)
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ (3), วท.ม.เคมี (6), วท.ม.เคมีศึกษา (3)
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม (6), วท.บ.คณิตศาสตร์ (35)
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (39), วท.บ.สถิติ (30), วท.บ.เคมี (91)

11.30 น.

12.00 น.

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (200)
ปร.ด.ฟิสิกส์ (4), ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (1), วท.ม.จุลชีววิทยาประยุกต์ (6)
วท.ม.ฟิสิกส์ (6), วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา (12), วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (80)
วท.บ.จุลชีววิทยา (55), วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (36)

11.45 น.

12.15 น.

มหาบัณฑิต และบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (116)
วท.ม./ศล.ม.การออกแบบและการวางแผน (8), ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ (24)
สถ.บ.สถาปัตยกรรม (43), สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (28)
ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม (13)หมายเหตุ : โปรดแต่งกายเหมือนวันพิธีจริง
บัณฑิตโปรดรักษาเวลา หากมาไม่ตรงเวลา จะไม่มีการรอ
***
| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office