พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


กำหนดการฝึกซ้อมย่อย 1
วันเสาร์์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้อง CB1103, LIB108, SC2109, SC2111 หรือ SCL124 และห้อง SCL216
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*********

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561: ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1
บัณฑิตจะต้องเข้าร่วมฝึกซ้อมตามห้อง และช่วงเวลาที่กำหนด (ควรมาก่อนเวลาเริ่มต้น 10-15 นาที)

สถานที่ฝึกซ้อม / เวลา

บัณฑิตคณะ / ภาควิชา-สาขาวิชา

LIB 108
(สำนักหอสมุด)

12:30-14:00 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 054-060)

14:00-15:30 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี: ปริญญาตรี - ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล, ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า,
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา, และ ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่ม 067-073)

15:30-17:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (ปกติ/นานาชาติ), วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล,
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) (กลุ่ม 011-018)

SC 2109
(อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์)

12:30-14:00 น.

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม: ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 042-047)
คณะศิลปศาสตร์: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 102)

14:00-15:30 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี: ปริญญาตรี - ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน,
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย, ศล.บ.มีเดียอาตส์ (กลุ่ม 076-077, 083-087)

15:30-17:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า, วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
กำลัง และพลังงาน), วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และ วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
   (กลุ่ม 019-021, 027-029)

SC 2111
(อาคาร
คณะวิทยาศาสตร์)

12:30-14:00 น.

วิทยาลัยสหวิทยาการ: ปริญญาเอก (กลุ่ม 048)
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 048)
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 049-050)
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 050)

14:00-15:30 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี: ปริญญาตรี - ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีเครื่องกล,
เทคโนโลยีไฟฟ้า, เทคโนโลยีโยธา และเทคโนโลยีอุตสาหการ, วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
(กลุ่ม 074-075, 079-080)

15:30-17:00 น.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ: ปริญญาโท ปริญญาตรี ทุกคน (กลุ่ม 051-053)

SCL 124
(อาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์)

12:30-14:00 น.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ: ปริญญาตรี ทุกคน (กลุ่ม 061-064)

14:00-15:30 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 065-066)
คณะวิทยาศาสตร์: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 090-091)

15:30-17:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมฯ, วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ-นานาชาติ,
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ และ วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ (กลุ่ม 034-035, 039-041)

SCL 216
(อาคารปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์)

12:30-14:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาเอก ปริญญาโท ทุกคน (กลุ่ม 001-010)

14:00-15:30 น.

คณะวิทยาศาสตร์: ปริญญาตรี ทุกคน (กลุ่ม 092-101)

15:30-17:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ปกติ/นานาชาติ), วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ/นานาชาติ), วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ปกติ/นานาชาติ) (กลุ่ม 022-026, 030-033)

CB 1103
(อาคาร
เรียนรวม 1)

12:30-14:00 น.

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม: ปริญญาโท ปริญญาตรี ทุกคน (กลุ่ม 088-089)

14:00-15:30 น.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี: ปริญญาตรี - ทล.บ.มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์,
วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย (กลุ่ม 078, 081-082)

15:30-17:00 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์: ปริญญาตรี - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ปกติ/นานาชาติ)
(กลุ่ม 036-038)ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ให้ทุกหน่วยฝึกซ้อมย่อยปฏิบัติดังนี้

  • บัณฑิตรายงานตัว ตามห้องฝึกซ้อม และช่วงเวลาที่กำหนด ได้แก่ ห้อง CB1103 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1, ห้อง SC2019 และ SC2111 อาคารคณะวิทยาศาสตร์, ห้อง SCL124 และ SCL216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือห้อง LIB108 อาคารสำนักหอสมุด โดยแต่ละกลุ่มจะใช้เวลาประมาณกลุ่มละ 90 นาที
  • ผู้ดูแลการฝึกซ้อมชี้แจงเกี่ยวกับพิธีการ รายละเอียดต่างๆ และการฝึกซ้อม
  • เริ่มทำการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วยการถวายความเคารพ การรับ การถือปริญญาบัตร การสำรวมในการเดิน การนั่ง รวมถึงข้อปฏิบัติ และข้อห้ามต่างๆ
  • กรรมการแจกคู่มือผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม กรรมการฯ จะแจกบัตรรับรองการฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ให้กับบัณฑิต ซึ่งบัณฑิตต้องเก็บบัตรรับรองการฝึกซ้อมให้ดี และนำมาแสดงในวันฝึกซ้อมย่อยครั้งที่ 2)

 

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย 2
วันอาทิตย์์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
*********

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561: ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2

เวลา

บัณฑิตคณะ / สาขาวิชา

สถานที่ฝึกซ้อม

กลุ่มคณะ A : คณะวิศวกรรมศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (กลุ่มที่ 1-53 ลำดับที่ 0001-1947)

เวลา 07.30 – 12.00 น.
(บัณฑิตต้องมาถึงสถานที่
เรียกแถวก่อนเวลา
ประมาณ 10-15 นาที
เพื่อเข้าแถวเซ็นชื่อรายงานตัว
ห้ามมาสายเด็ดขาด)

-บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามจุดที่กำหนด เซ็นชื่อและรับบัตรรับรอง
การฝึกซ้อม (โปรดตรวจสอบว่าชื่อ-สกุล และลำดับที่ ตรงกับข้อมูลของ
ตัวเองหรือไม่)
-บัณฑิตเดินแถว และเข้านั่งประจำที่ในห้องประชุม
-เริ่มฝึกซ้อม

อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

กลุ่มคณะ B : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี,
สถ
าบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, คณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ (กลุ่มที่ 54-102 ลำดับที่ 1948-3731)

เวลา 12.30-17.00 น.
(บัณฑิตต้องมาถึงสถานที่
เรียกแถวก่อนเวลา
ประมาณ 10-15 นาที
เพื่อเข้าแถวเซ็นชื่อรายงานตัว
ห้ามมาสายเด็ดขาด)

-บัณฑิตเข้าแถวรายงานตัวตามจุดที่กำหนด เซ็นชื่อและรับบัตรรับรอง
การฝึกซ้อม (โปรดตรวจสอบว่าชื่อ-สกุล และลำดับที่ ตรงกับข้อมูลของ
ตัวเองหรือไม่)
-บัณฑิตเดินแถว และเข้านั่งประจำที่ในห้องประชุม
-เริ่มฝึกซ้อม

อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี

 

ขั้นตอนการฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ให้ถือปฏิบัติดังนี้

  • บัณฑิตรายงานตัวตามกลุ่มและลำดับที่ พร้อมรับบัตรรับรองการฝึกซ้อม ที่ระบุหมายเลขของตนเองจากกรรมการประจำกลุ่ม และเรียงแถวตามลำดับที่ โปรดเซ็นชื่อในแฟ้มรายงานตัว ช่องที่ 1 (ซ้อมย่อย 2)
  • บัณฑิตเดินแถวเข้าที่นั่ง บันทึกบัตรเข้าฝึกซ้อม โปรดระวังอย่าสลับที่กันเด็ดขาด และติดบัตรไว้ที่ครุยวิทยาฐานะด้านขวาให้เห็นชัดเจน
  • พิธีกรชี้แจงขั้นตอนในการฝึกซ้อมเวที
  • เริ่มทำการฝึกซ้อมการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประกอบด้วยการถวายความเคารพ การรับ การถือปริญญาบัตร การสำรวมในการเดิน การนั่ง และการขานรายชื่อบัณฑิตโดยคณบดี หรือผู้แทน โดยกำหนดจำนวนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร นาทีละ 35 คน
  • เมื่อผ่านการฝึกซ้อมแล้ว กรรมการจะแจกบัตรรับรองการฝึกซ้อมคืนให้ตามหมายเลขบัณฑิต (ให้บัณฑิตเก็บไว้กับตัวเอง-ห้ามทำหายเด็ดขาด)

บัณฑิตโปรดรักษาเวลา เพื่อความรวดเร็วในการฝึกซ้อม
| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office