พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


กลุ่มรับปริญญา
ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มที่ ปริญญา/สาขาวิชา ลำดับ จำนวน รวม
1 ปร.ด.วิศวกรรมชีวภาพ 0001-0003 3 33
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 0004-0012 9
ปร.ด.วิศวกรรมโยธา 0013-0023 11
ปร.ด.วิศวกรรมการผลิตและระบบ 0024-0025 2
ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0026 1
วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 0027-0031 5
วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล 0032 1
วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร 0033 1
2 วท.ม.วิศวกรรมชีวภาพ 0034-0038 5 41
วศ.ม.วิศวกรรมชีวภาพ 0039-0040 2
วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(นานาชาติ) 0041-0054 14
วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 0055-0074 20
3 วศ.ม.วิศวกรรมเคมี 0075-0089 15 40
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 0090-0111 22
วศ.ม.วิศวกรรมยานยนต์ (นานาชาติ) 0112-0114 3
4 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 0115-0137 23 44
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ 0138-0156 19
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (นานาชาติ) 0157-0158 2
5 วศ.ม.เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 0159-0176 18 34
วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 0177-0192 16
6 วศ.ม.วิศวกรรมโยธา 0193-0197 5 33
วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง 0198-0225 28
7 วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม 0226-0240 15 38
วศ.ม.วิศวกรรมคุณภาพ 0241-0250 10
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0251-0263 13
8 วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต 0264-0293 30 38
วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ 0294-0301 8
9 วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 0302-0332 31 31
10 วศ.ม.วิศวกรรมอาหาร 0333-0348 16 30
วศ.ม.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต 0349-0361 13
วศ.ม.วาริชวิศวกรรม 0362 1
11 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 0363-0400 38 38
12 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี 0401-0438 38 38
13 วศ.บ.วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 0439-0480 42 42
14 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0481-0520 40 40
15 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0521-0560 40 40
16 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 0561-0601 41 41
17 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0602-0637 36 36
18 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0638-0674 37 37
19 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 0675-0714 40 40
20 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 0715-0755 41 41
21 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) 0756-0800 45 45
22 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 0801-0838 38 38
23 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 0839-0877 39 39
24 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 0878-0908 31 31
25 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 0909-0939 31 31
26 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ) 0940-0971 32 32
27 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 0972-1009 38 38
28 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 1010-1047 38 38
29 วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1048-1078 31 31
30 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1079-1119 41 41
31 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1120-1137 18 41
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 1138-1160 23
32 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ) 1161-1202 42 42
33 วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 1203-1232 30 50
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 1233-1252 20
34 วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1253-1286 34 34
35 วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 1287-1292 6 34
วศ.บ.วิศวกรรมอัตโนมัติ (นานาชาติ) 1293-1320 28
36 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1321-1353 33 33
37 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ 1354-1386 33 33
38 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (นานาชาติ) 1387-1423 37 37
39 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ 1424-1456 33 33
40 วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องมือ 1457-1478 22 34
วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ 1479-1490 12
41 วศ.บ.วิศวกรรมวัสดุ 1491-1524 34 34
42 บธ.ม.การจัดการ 1525-1557 33 33
43 บธ.ม.การจัดการ 1558-1590 33 33
44 บธ.ม.การจัดการ 1591-1601 11 33
บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1602-1623 22
45 บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ 1624-1639 16 32
วท.ม.การจัดการ 1640-1655 16
46 วท.ม.การจัดการ 1656-1658 3 32
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ 1659-1687 29
47 วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1688-1720 33 33
48 ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1721 1 37
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี 1722-1728 7
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 1729-1733 5
ปร.ด.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (นานาชาติ) 1734-1735 2
วท.ม.การจัดการทรัพยากรชีวภาพ 1736 1
วท.ม.เทคโนโลยีชีวเคมี 1737 1
วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 1738-1743 6
วท.ม.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (นานาชาติ) 1744-1751 8
วท.ม.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (นานาชาติ) 1752-1757 6
49 ปร.ด.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1758 1 37
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน 1759-1772 14
ปร.ด.เทคโนโลยีวัสดุ 1773 1
ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1774 1
วศ.ด.การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ 1775-1776 2
วท.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1777-1778 2
วท.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 1779 1
วท.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1780-1781 2
วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1782-1794 13
50 วศ.ม.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน 1795-1800 6 37
วศ.ม.เทคโนโลยีพลังงาน 1801-1804 4
วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ 1805-1808 4
วศ.ม.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 1809-1812 4
วศ.ม.เทคโนโลยีอุณหภาพ 1813-1814 2
ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน (นานาชาติ) 1815-1816 2
ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 1817-1818 2
วท.ม.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (นานาชาติ) 1819-1823 5
วศ.ม.เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (นานาชาติ) 1824-1830 7
วศ.ม.เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ) 1831 1
51 วท.ม.การออกแบบและวางแผน (นานาชาติ) 1832-1838 7 38
ศล.ม.การออกแบบและวางแผน (นานาชาติ) 1839 1
ศป.บ.การออกแบบอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 1840-1852 13
ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) 1853-1869 17
52 ศล.บ.ออกแบบนิเทศศิลป์ (นานาชาติ) 1870-1876 7 39
สถ.บ.สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 1877-1908 32
53 สถ.บ.สถาปัตยกรรม (นานาชาติ) 1909-1919 11 39
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน (นานาชาติ) 1920-1947 28
54 ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1948-1951 4 33
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1952-1980 29
55 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 1981-2014 34 34
56 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2015-2048 34 34
57 วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2049-2082 34 34
58 วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2083-2117 35 35
59 วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2118-2153 36 36
60 วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2154-2187 34 34
61 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2188-2230 43 43
62 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2231-2273 43 43
63 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2274-2316 43 43
64 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาษาอังกฤษ) 2317-2360 44 44
65 ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 2361-2367 7 43
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน 2368-2389 22
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2390-2403 14
66 ค.อ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 2404-2404 1 34
ค.อ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 2405-2417 13
ค.อ.ม.วิศวกรรมโยธา 2418-2420 3
ค.อ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 2421-2432 12
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2433-2437 5
67 ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 2438-2486 49 49
68 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2487-2525 39 39
69 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2526-2564 39 39
70 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 2565-2603 39 39
71 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2604-2633 30 30
72 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 2634-2663 30 30
73 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 2664-2708 45 45
74 ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีเครื่องกล 2709-2727 19 36
ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีไฟฟ้า 2728-2737 10
ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา 2738-2744 7
75 ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหการ 2745-2776 32 32
76 ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 2777-2815 39 39
77 ทล.บ.เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 2816-2854 39 39
78 ทล.บ.มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ 2855-2889 35 35
79 วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2890-2920 31 31
80 วท.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 2921-2951 31 31
81 วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย 2952-2986 35 35
82 วท.บ.เทคโนโลยีมีเดีย 2987-3021 35 35
83 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 3022-3056 35 35
84 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย 3057-3092 36 36
85 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3093-3124 32 32
86 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3125-3156 32 32
87 ศล.บ.มีเดียอาตส์ 3157-3188 32 32
88 วท.ม.ธุรกิจเทคโนโลยี 3189-3191 3 39
วศ.ม.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3192-3198 7
วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3199-3227 29
89 วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 3228-3266 39 39
90 ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3267-3277 11 30
ปร.ด.เคมี 3278 1
ปร.ด.ฟิสิกส์ 3279-3282 4
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3283 1
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ 3284-3287 4
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3288-3290 3
วท.ม.เคมี 3291-3296 6
91 วท.ม.เคมีศึกษา 3297-3299 3 33
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม 3300-3305 6
วท.ม.จุลชีววิทยาประยุกต์ 3306-3311 6
วท.ม.ฟิสิกส์ 3312-3317 6
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา 3318-3329 12
92 วท.บ.คณิตศาสตร์ 3330-3364 35 35
93 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 3365-3403 39 39
94 วท.บ.สถิติ 3404-3433 30 30
95 วท.บ.เคมี 3434-3463 30 30
96 วท.บ.เคมี 3464-3493 30 30
97 วท.บ.เคมี 3494-3524 31 31
98 วท.บ.จุลชีววิทยา 3525-3569 45 45
99 วท.บ.จุลชีววิทยา 3570-3579 10 46
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3580-3615 36
100 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 3616-3655 40 40
101 วท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ 3656-3695 40 40
102 ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 3696-3699 4 36
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 3700-3715 16
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ 3716-3728 13
ศศ.ม.สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3729-3731 3

 

 

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office