พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 | Graduation Ceremony 2017
http://regis.kmutt.ac.th


ข้อมูลอื่นๆ สำหรับบัณฑิต

 

การประกันอุบัติเหตุ

คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้จัดทำประกันอุบัติเหตุให้กับบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ระยะเวลาในการคุ้มครอง เฉพาะวันที่บัณฑิตเข้าร่วมในกิจกรรมของงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2561) เท่านั้น


2. การคุ้มครอง

  • กรณีที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน/ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกินจำนวนเงิน 20,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ สินไหมทดแทน ไม่เกินจำนวนเงิน 200,000 บาท
  • จะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค รวมทั้งการเดินทางเข้าร่วมงานหรือกลับจากการฝึกซ้อม การถ่ายภาพหมู่บัณฑิต และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไม่รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ


3. การส่งหลักฐาน ใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริง เพื่อขอรับสินไหมทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ที่มหาวิทยาลัย/สถาบันที่บัณฑิตสังกัด


4. การพิจารณาสินไหมทดแทน คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์ 3 สถาบัน/ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนค่ารักษาพยาบาล/เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (พิจารณาในภาพรวมของ 3 สถาบัน/มหาวิทยาลัยที่บัณฑิตได้รับอุบัติเหตุ)

ติดต่อสอบถาม:
มจธ. งานบริการนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 0-2470-8110
สจล. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-329-8000 ต่อ 3243
มจพ. กลุ่มงานบริการสุขภาพ กองกิจการนักศึกษา โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1124 (คุณประไพภร สุขสม) 
คู่มือสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
(แจกในวันซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ที่ มจธ.)
Download File PDF here Updated on 24-10-2017

ภาพถ่ายบัณฑิต
ราคาปีการศึกษา 2560 (ยืนราคาถึง 30 พฤศจิกายน 2562)
บริษัทที่ดูแลการถ่ายภาพหมู่ และภาพบัณฑิตในห้องพิธี
บริษัท นิวซาลอน 1999 จำกัด
1332 ถ.เจริญกรุง หัวมุมถนนสีลม
บางรัก กทม. 10500
โทร. 0-2233-2276
แฟ๊กซ์ 0-2630-9970
ชุดภาพถ่าย ทุกชุดประกอบด้วย 5"x7" 3 ภาพ + ไฟล์ภาพขณะรับปริญญา
+ กรอบรูปรับปริญญา 2 กรอบ + ภาพหมู่ 1 ภาพ (ฟรีค่าจัดส่ง)
ชุดที่ 1 ภาพรับ 12"x14" กรอบวิทย์ลายผ้า
ภาพรับ 8"x10"กรอบวิทย์ลายผ้า
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 2,100 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 1,400 บาท)
ชุดที่ 2 ภาพรับ 11"x14" กรอบศิลป์
ภาพรับ 8"x10"กรอบวิทย์ลายผ้า
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 2,700 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 2,000 บาท)
ชุดที่ 3 ภาพรับ 11"x14" กรอบศิลป์คลาสสิก
ภาพรับ 10"x12"กรอบวิทย์ลายผ้า
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 2,900 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 2,200 บาท)
ชุดที่ 4 ภาพรับ 11"x14" กรอบหลุยส์
ภาพรับ 10"x12"กรอบวิทย์ลายผ้า
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 3,200 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 2,500 บาท)
ชุดที่ 5 ภาพรับ 11"x14" กรอบศิลป์สวิส
ภาพรับ 11"x14" กรอบหลุยส์
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 4,000 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 3,300 บาท)
ชุดที่ 6 ภาพรับ 11"x14" กรอบศิลป์คลาสสิก
ภาพรับ 11"x14" กรอบหลุยส์
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 4,100 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 3,400 บาท)
ชุดที่ 7
ภาพรับ 12"x15" กรอบหลุยส์
ภาพรับ 11"x14" กรอบหลุยส์
ภาพหมู่ กรอบอเด็มโก้
ราคา 4,200 บาท
(ถ้าภาพหมู่ไม่ใส่กรอบ
เหลือ 3,500 บาท)
    ตัวอย่างใบสั่งจอง
ของจริงรับได้ในวันถ่ายรูปหมู่
และที่ไบเทค (13-16 พ.ย. 2561)

 

ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต มจธ.
และ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

| หน้าแรก | ข้อปฏิบัติสำหรับบัณฑิต | ถ่ายรูปหมู่| ซ้อมย่อย | ซ้อมใหญ่ | วันพิธี | รายชื่อบัณฑิต | กลุ่มบัณฑิต | ข้อมูลอื่นๆ |
Registrar's Office