รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2561ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2561

7 พฤศจิกายน 2561

9 พฤศจิกายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2561

12 ธันวาคม 2561

14 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

3/2561

9 มกราคม 2562

11 มกราคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2561

กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2561

มีนาคม 2562

มีนาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2561

เมษายน 2562

เมษายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2561

พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2561

มิถุนายน 2562

มิถุนายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2561

กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2561

สิงหาคม 2562

สิงหาคม 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

11/2561

กันยายน 2562

กันยายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

 12/2561 ตุลาคม 2562 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบรายชื่อ


กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

สิงหาคม 2562 -  ตุลาคม 2562 โดยประมาณ

กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญา ปีการศึกษา 2560

พฤศจิกายน 2562 โดยประมาณ

ย้อนกลับ