รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ประจำปีการศึกษา 2562ครั้งที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันที่รับเอกสารสำคัญ
ทางการศึกษา

ตรวจสอบรายชื่อ

1/2562

6 พฤศจิกายน 2562

8 พฤศจิกายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2562

4 ธันวาคม 2562

6 ธันวาคม 2562

3/2562

 มกราคม 2563

 มกราคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

4/2562

กุมภาพันธ์ 2563

กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

5/2522

มีนาคม 2563

มีนาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

6/2562

เมษายน 2563

เมษายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

7/2562

พฤษภาคม 2563

พฤษภาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

8/2562

มิถุนายน 2563

มิถุนายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

9/2562

กรกฎาคม 2563

กรกฎาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

10/2562

สิงหาคม 2563

สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

11/2562

กันยายน 2563

กันยายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อ

12/2562 ตุลาคม 2563 ตุลาคม 2563
ตรวจสอบรายชื่อ
 1/2563 พฤศจิกายน 2563 พฤศจิกายน 2563  ตรวจสอบรายชื่อ 
 2/2563 ธันวาคม 2563 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบรายชื่อ
3/2563 มกราคม 2564      มกราคม 2564 ตรวจสอบรายชื่อ

กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562
  • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม  -  วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2563 
กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 (ประมาณการ-อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
  • ถ่ายภาพหมู่ / ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 :  วันเสาร์ที่...............
  • ซ้อมย่อยครั้งที่ 2 :  วันอาทิตย์ที่...............
  • ซ้อมใหญ่ :  วันพุธที่...............
  • วันพิธี : วันศุกร์ที่...............

ย้อนกลับ