ประกาศและประชาสัมพันธ์


- ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%และไม่มีสิทธิ์สอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

- ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ80 และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%และไม่มีสิทธิ์สอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

- ช่องทางการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภท หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร (Direct Debit)

- การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก) และ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน Update 24-08-2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2557

- แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


News 1 - 8 of 8
First | Prev. | 1 | Next | Last All