ประกาศและประชาสัมพันธ์


- กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2560

- ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคการศึกษาพิเศษ/2560

- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน20% และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

- รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์ ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร หากคำร้องไม่ได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 จะถือว่าการถอนรายวิชาไม่สมบูรณ์

- การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก) และ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน Update 24-08-2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2557

- แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


News 1 - 8 of 8
First | Prev. | 1 | Next | Last All