ประกาศและประชาสัมพันธ์


- ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร (รางวัลเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559

- ประกาศจากคณะศิลปศาสตร์ เรื่องการลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สายสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

- การลงทะเบียนรายวิชา Project ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%และไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่2

- ประกาศคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%และไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 รอบที่1

- การถอนรายวิชา(w) ภาคการศึกษาที่ 2/2559_Withdraw(w) Semester 2/2016 (UPDATE03/04/2560)

- การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก) และ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน Update 24-08-2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2557

- แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


News 1 - 10 of 10
First | Prev. | 1 | Next | Last All