ประกาศและประชาสัมพันธ์


- คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG101,LNG102,LNG103

- คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG107

- แจ้งเตือนการสอบภาษาอังกฤษ (ENG021 ENGLISH PROFICIENCY TEST) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน

- คณะศิลปศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรหัสวิชา LNG ที่ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2562

- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20% และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (GEN)

- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่อง แจ้งประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20% และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 (LNG)

- ประกาศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20% และไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ80 และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561

- ช่องทางการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภท หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร (Direct Debit)

- การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก) และ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน Update 24-08-2559


News 1 - 10 of 13
First | Prev. | 1 2 | Next | Last All