ประกาศและประชาสัมพันธ์


- นักศึกษาที่ได้รับทุนเจียระไนเพชร ประจำปีการศึกษา 2561

- คณะศิลปศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG101,LNG102,LNG103

- คณะศิลปศาสตร์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการลงทะเบียนเรียน LNG107

- แจ้งเตือนการสอบภาษาอังกฤษ (ENG021 ENGLISH PROFICIENCY TEST) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกคน

- คณะศิลปศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลรหัสวิชา LNG ที่ปรับปรุงใหม่ ปีการศึกษา 2562

- ช่องทางการรับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภท หักบัญชีเงินฝาก ธนาคาร (Direct Debit)

- การขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก) และ ขั้นตอนการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน Update 24-08-2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการรับบุคคลภายนอกเข้าเพิ่มพูนความรู้ พ.ศ.2557

- ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการโอนผลการเรียนของนักศึกษาแบบบุคคลภายนอกระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2557

- แนวปฏิบัติในการรับนักศึกษากลับเข้ามาศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558


News 1 - 10 of 10
First | Prev. | 1 | Next | Last All