- วันสุดท้ายของการถอนรายวิชาออนไลน์ 9 พฤศจิกายน 2561

แจ้งเตือนนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ โปรดติดตามคำร้องถอนรายวิชาออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
มิฉะนั้นคำร้องถอนรายวิชาจะถูกยกเลิก
ตรวจสอบรายชื่อ