- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ เรื่องรายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน 20%และไม่มีสิทธิ์สอบประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

สายวิชาภาษา
สายวิชาศึกษาทั่วไป