- ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ำกว่าร้อยละ80 และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

รายละเอียด