- ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร (รางวัลเรียนดี) ประจำปีการศึกษา 2559

ประเภททุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น มหาวิทยาลัยฯ 
ได้พิจารณานักศึกษาที่เรียนดีของแต่ละคณะ ซึ่งสมควรได้รับเกียรติบัตรเรียนดีและเหรียญรางวัล
ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 รายละเอียด ตามไฟล์แนบ

1. ให้นักศึกษาผู้มีรายชื่อตามประกาศ ลำดับที่ 1-97 (ตามลำดับการเข้ารับ) รายงานตัว ณ บริเวณโรงอาหาร ชั้น 2 อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560
เวลา 08.30-09.30 น. กรุณาแจ้งลำดับหมายเลขที่เข้ารับด้วย

- กรณีนักศึกษาปัจจุบัน กรุณาแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
(นักศึกษาชาย-ผูกเนคไทมหาวิทยาลัย  นักศึกษาหญิง-กระโปรงความยาวคลุมเข่า)

- กรณีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้ว กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น 
(นักศึกษาชาย-สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว นักศึกษาหญิง-เสื้อทรงสุภาพมีแขน 
กระโปรงความยาวคลุมเข่า)

2. นักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ลำดับที่ 97-201 (ตามลำดับการเข้ารับ) สามารถติดต่อรับเกียรติบัตรได้ที่ STUDENT SERVICE HUB สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21-วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป (หลังจากนี้ให้นักศึกษาติดต่อรับได้ที่ภาควิชา)        

3. หากมีข้อสงสัยหรือต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษาภายใน
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 (ติดต่อคุณเมธาวดี โทร. 0-2470-8151, คุณนิชาภา โทร. 0-2470-8149)

รายละเอียดที่แนบ

1. รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา  2559 ตามลำดับที่เข้ารับ

2. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร  ประจำปีการศึกษา 2559