- คณะศิลปศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test) รอบเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 (รหัส 58) ที่ไม่ได้เข้าสอบวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 และนักศึกษาเข้าใหม่ (รหัส 60) ที่ไม่ได้เข้าสอบวันที่ 25 มิถุนายน 2560

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
ให้แก่นักศึกษาเข้าใหม่ (รหัส 60)
จะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ซึ่งจะประกาศในวันสอบ ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์

2) การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)
ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 58)
จะจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 13.00-15.00 น.
ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์
หมายเหตุ นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ
ซึ่งจะประกาศในวันสอบ ณ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์

ประกาศรายชื่อนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 รหัส 60
ชั้นปีที่ 2 รหัส 59

คุณเบญจมา ณ มหาไชย
งานบริการสังคมและชุมชน คณะศิลปศาสตร์
โทร. 8793