- รายชื่อนักศึกษาที่คำร้องขอถอนรายวิชาออนไลน์ ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสูตร หากคำร้องไม่ได้รับการอนุมัติ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 จะถือว่าการถอนรายวิชาไม่สมบูรณ์

รายละเอียด