- ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ขาดเรียนเกิน20% และไม่มีสิทธิ์สอบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียด