กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) ภาคการศึกษาที่ 1/2560
ยกเว้นคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
ศ.24 มี.ค. 2560

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (รับตรง SIT ครั้งที่ 1) (ตรวจสอบรหัสนักศึกษา)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 8 – 10 มี.ค. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 20 – 31 มี.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

พ.26 เม.ย. 2560

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2  (รอบกุมภาพันธ์) 
(รับตรงทั่วไป/ครั้งที่ 1) (ตรวจสอบรหัสนักศึกษา)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 26 เม.ย – 5 พ.ค. 60 (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 8 – 14 พ.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

จ. 22 พ.ค. 60

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3  (รอบมีนาคม)
(รับตรงทั่วไป/รับตรง SIT ครั้งที่ 2)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 22 –  31 พ.ค. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 5 – 11 มิ.ย. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

พฤ. 15 มิ.ย. 60

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4  (รอบเมษายน) (รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 3)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 15 – 24 มิ.ย. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 
วันที่ 29 มิ.ย.– 5 ก.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

อ. 27 มิ.ย. 60

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 5 (รับตรง SIT ครั้งที่ 3)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 27 มิ.ย.– 6 ก.ค. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 11 – 17 ก.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

ส.15-ศ.21 ก.ค.60
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560

**หมายเหตุ**
- นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พบอาจารย์ที่ปรึกษา 17 ก.ค. 2560
เวลา 10.00น. CB4 ชั้น9 ห้อง 40908
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณสุธาธิณี โทร. 02470-9070
อา.16 ก.ค 60

วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม   (รอบ 1- 5)
(กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน)
ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS) (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

พ. 19 ก.ค. 60 - ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 6  (รอบพฤษภาคม)
(รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 4)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 19 - 22 ก.ค. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 21 – 24 ก.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)
จ. 24 ก.ค. 60 - ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 7  (รอบมิถุนายน)
(รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 5)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 24 – 26 ก.ค. 60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน
วันที่ 25 – 28 ก.ค. 60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)
จ. 24 - ศ. 28 ก.ค. 60 นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะนักศึกษาที่เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น)
(เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์)

(สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ประกาศ ครั้งที่ 7 ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560)

ส.29 ก.ค.60 ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ (ตรวจสอบกำหนดการ)
จ.31 ก.ค.60 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
จ.7 ส.ค.60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
จ.7 – ศ.11 ส.ค.60 รับบัตรนักศึกษา
ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. (บางมด)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อย
และพิมพ์เอกสาร ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรกที่มีลายเซ็น 
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขณะมารับบัตรนักศึกษาด้วย
(เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)
จ.7 – จ.21 ส.ค.60 นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
(เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์)
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
จ. 21 ส.ค.60 วันสุดท้ายของการผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ที่ได้รับการอนุมัติ กรณีเอกสารมอบตัวไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ
1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจากกรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560