ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561


กำหนดการปฎิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่ 1/2561

ยกเว้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
จ.12 มี.ค.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (GMI SIT รับตรงทั่วไป)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 12-16 มี.ค.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 12-17 มี.ค.61

พฤ.12 เม.ย.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2  (รอบกุมภาพันธ์)  (รับตรงทั่วไป)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 12-22 เม.ย.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 12-23 เม.ย.61

พฤ.10 พ.ค.61 - ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3  (รอบมีนาคม)  (รับตรงทั่วไป)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์  10-20 พ.ค.61  
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 10-21 พ.ค.61
อ.12 มิ.ย.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4  (รอบเมษายน) (รับตรงทั่วไป)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 12-21 มิ.ย.61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 12-22 มิ.ย.61

จ.9 ก.ค.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 5 (รอบพฤษภาคม / มิถุนายน) (รับตรงทั่วไป)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 9-15 ก.ค.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 9-16 ก.ค.61


ศ.20 ก.ค.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 6 (รอบกรกฎาคม)

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 20-22 ก.ค.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 21-22 ก.ค.61

พฤ.26 ก.ค.61 - ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 7 

- บันทึกประวัติอัพโหลดเอกสารมอบตัว และสมัคร Internet Account 
วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2561
- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ วันอังคารที่ 31 ก.ค. - วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561
- ชำระเงินไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โดยการอัพโหลดในประวัตินักศึกษา

         - รูปถ่าย                        >> คลิกดูตัวอย่าง
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน              >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                 >> คลิกดูตัวอย่าง

   ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน **

พ.18 - พฤ.26 ก.ค.61
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
รายละเอียดสอบถามภาควิชา

- ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
พบอ.ที่ปรึกษา พุธที่ 25 ก.ค.61 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 9
ห้อง CB40908 เวลา 10.00น.
ติดต่อคุณสุธาธิณี หร่ายมณี 02470-9070
จ.16 ก.ค.61

วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม 
(กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน) ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS)

พฤ.19 - พฤ.26 ก.ค.61  นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(เฉพาะ นักศึกษาที่บันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
อ.31 ก.ค.61 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
ส.4 ส.ค.61 ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
ส.4 ส.ค.61
รายชื่อรับบัตรรอบที่ 1 โรงยิม ชั้นลอย (หากไม่มีรายชื่อรอเเจ้งประกาศอีกครั้ง)

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนรับบัตรนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account
ให้ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. รูปถ่ายที่อัพโหลดต้องถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น >> คลิกดูตัวอย่าง
3. ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก >> คลิกดูตัวอย่าง
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา >> คลิกดูตัวอย่าง
5. สำเนาบัตรประชาชน
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ขณะมารับบัตรนักศึกษาด้วย

** หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกำหนดจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา **
อ.7 ส.ค.61 ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท, ป.เอก) รายละเอียด    
อ.14 ส.ค.61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

อ.14 - จ.27 ส.ค.61

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
จ.27 ส.ค.61 วันสุดท้ายของการผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ
กรณีเอกสารมอบตัวไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรมผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
             http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
    1.2   The HUB KMUTT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. รูปถ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิต  ห้ามเป็นชุดครุย หรือ ชุดข้าราชการ  

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  26 /7/ 2561