Q : ไม่มีไฟล์รูปถ่าย อัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่ ?

 • กรณีที่นักศึกษายังไม่มีไฟล์รูปถ่าย นักศึกษาต้องบันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนด* เมื่อได้ไฟล์รูปแล้วต้องอัพโหลดไฟล์เข้าระบบเพิ่มเติมได้ไม่เกิน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องใช้รูปถ่ายในการทำบัตรนักศึกษา
 • ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2560 ซึ่งนักศึกษาต้องมาตรวจร่างกายและสอบวัดระดับ นักศึกษาสามารถ มาถ่ายรูปที่ร้านบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้ (ทางร้านจะมีชุดไว้บริการ)
 • * กำหนดการบันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
  ประกาศรหัสนักศึกษา ครั้งที่ 1 (รับตรง/โควตา) : วันที่ 18-27 พ.ค. 2560
  ประกาศรหัสนักศึกษา ครั้งที่ 2 (รับตรง Clearing House/มจธ.ราชบุรี) : วันที่ 30 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2560
  ประกาศรหัสนักศึกษา ครั้งที่ 3 (แอดมิชชันกลาง/มจธ.ราชบุรี/Active Recruitment/นศ.ต่างชาติ) : วันที่ 10-16 ก.ค. 2560
  วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม : วันที่ 16 ก.ค. 2560

  Q : เครื่องแต่งกายซื้อได้ที่ไหน ?

 • ชุดนักศึกษาชายและหญิง สามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไป หรือที่ศูนย์หนังสือ มจธ. โดยรูปแบบให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/KMUTTuniform.jpg
 • นักศึกษาชายไม่ต้องซื้อเนคไท และนักศึกษาหญิงไม่ต้องซื้อตุ้งติ้ง มหาวิทยาลัยฯ จะมีพิธีประดับเนคไทและตุ้งติ้งเข็มพระมหามงกุฎให้นักศึกษาทุกคน
 • เครื่องแต่งกายอื่นๆ (มีขายเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฯ)
  นักศึกษาชาย : หัวเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยฯ
  นักศึกษาหญิง : กระดุม เข็มอก หัวเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยฯ
 • สถานที่จำหน่าย : ศูนย์หนังสือ มจธ. ตั้งอยู่ที่ ชั้นล่าง ของอาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ.บางมด
  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
  โทรศัพท์ 0-2470-8166-7 หรือ 0-2872-9088

  Q : ไม่มีเครื่องสแกนเอกสาร สามารถนำมาสแกนที่มหาวิทยาลัยได้หรือไม่ ?

 • นักศึกษาสามารถนำมาสแกนที่มหาวิทยาลัยฯ ติดต่อที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  - สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
  - สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางขุนเทียน) ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)

  Q : วันตรวจสุขภาพ และสอบวัดระดับ ต้องแต่งกายอย่างไร ?

 • นักศึกษาสามารถสวมชุดนักเรียนเดิม หรือชุดนักศึกษาของ มจธ. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ที่มีรูปถ่ายของนักศึกษา มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันตรวจร่างกายและวันสอบ

  Q : นักศึกษาใหม่มอบตัวลงทะเบียนเรียนอย่างไร ?

 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 –  วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2560 (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ต้องชำระเงินเพิ่ม ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน จากระบบ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เกิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

  Q : นอกจากค่ายืนยันสิทธิ์ที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ ?

 • การชำระเงินเพิ่มเติมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ส่วนที่ 1
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 1,200 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 700 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท)
 • ส่วนที่ 2
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามจำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนจริง
  ค่ายืนยันสิทธิ์ที่นักศึกษาได้ชำระล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนรายวิชาเพียง 15 หน่วยกิต เท่านั้น กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาเกิน 15 หน่วยกิต นักศึกษาต้องชำระเงินค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
 • หมายเหตุ นักศึกษารอบแอดมิชชันกลาง จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน เนื่องจากไม่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า

  Q : ช่องทางการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน ?

 • นำใบเรียกเก็บเงินไปยื่นชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น

  Q : มหาวิทยาลัยฯ บังคับเปิดบัญชีธนาคารหรือไม่ ?

 • ไม่บังคับ ยกเว้น กรณีที่นักศึกษาได้รับทุน หรือสมัครทุนกู้ยืม ให้เป็นไปตามประกาศและเงื่อนไขของทุนนั้นๆ

  Q : ระบบบันทึกประวัติเข้าไม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

 • การเข้าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาที่ถูกต้อง
  1. นักศึกษา Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือไม่ได้ถือสัญชาติไทย)
  2. โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Chrome และ Internet Explorer
  3. ระบบจะเปิดให้บริการ เวลา 07.00 – 23.00 น. เท่านั้น
  4. เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการบันทึกประวัติ นักศึกษาควรบันทึกข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำให้บันทึกผ่านทางสมาร์ทโฟน
 • กรณีที่ 1 : ระบบแจ้งเตือนว่า “คุณยังไม่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ New ACIS”
  สาเหตุเกิดจาก : นักศึกษากรอก Username ผิด ต้องกรอกรหัสนักศึกษา ไม่ใช่ รหัสสมัคร
  การแก้ไข : ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนักศึกษาอีกครั้ง
 • กรณีที่ 2 : ระบบแจ้งเตือนว่า “รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”
  สาเหตุเกิดจาก : นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาถูกต้อง แต่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด
  การแก้ไข : ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้ง
 • กรณีที่ 3 : ระบบแจ้งเตือนว่า “กรุณาปิดการใช้งาน Pop-up blocker”
  สาเหตุเกิดจาก : Browser ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ถูกตั้งค่าให้ Block เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Pop-up
  การแก้ไข : ระบบจะมีคำแนะนำวิธีการตั้งค่า Pop-up ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน แล้วจะสามารถเข้าระบบได้ตามปกติ
 • Download คำแนะนำในการตั้งค่า Pop-up

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708148 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-


ย้อนกลับ