คำถามที่พบบ่อย


  Q : ไฟล์เอกสาร อัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมภายหลังได้หรือไม่ ?

 • กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้อัพโหลดไฟล์เอกสาร นักศึกษาต้องบันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามกำหนด* เมื่อได้ไฟล์เอกสารแล้วต้องอัพโหลดไฟล์เข้าระบบเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 18 กรกฎาคม 2562 เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะต้องตรวจสอบเอกสารก่อนช่วงลงทะเบียน
 • กรณีที่นักศึกษาไม่ได้มาถ่ายรูปในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาสามารถ มาถ่ายรูปที่ร้านบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยได้ (ทางร้านจะมีชุดไว้บริการ) เเละต้องอัพโหลดรูปถ่ายเข้าระบบเพิ่มเอง
 • วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารเพิ่มเติม : วันที่ 18 ก.ค. 2562

  Q : เครื่องแต่งกายซื้อได้ที่ไหน ?

 • ชุดนักศึกษาชายและหญิง สามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไป หรือที่ศูนย์หนังสือ มจธ. โดยรูปแบบให้ถูกต้องตามข้อบังคับเกี่ยวกับการแต่งกายของมหาวิทยาลัยฯ http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/KMUTTuniform.jpg
 • นักศึกษาชายไม่ต้องซื้อเนคไท และนักศึกษาหญิงไม่ต้องซื้อตุ้งติ้ง มหาวิทยาลัยฯ จะมีพิธีประดับเนคไทและตุ้งติ้งเข็มพระมหามงกุฎให้นักศึกษาทุกคน
 • เครื่องแต่งกายอื่นๆ (มีขายเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฯ)
  นักศึกษาชาย : หัวเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยฯ
  นักศึกษาหญิง : กระดุม เข็มอก หัวเข็มขัด ของมหาวิทยาลัยฯ
 • สถานที่จำหน่าย : ศูนย์หนังสือ มจธ. ตั้งอยู่ที่ ชั้นล่าง ของอาคารจอดรถ 14 ชั้น มจธ.บางมด
  เปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. (เฉพาะช่วงเปิดเทอม)
  โทรศัพท์ 0-2470-8166-7 หรือ 0-2872-9088

  Q : ไม่มีเครื่องสแกนเอกสาร สามารถนำมาสแกนได้ที่ไหน ?

 • นักศึกษาสามารถนำมาสแกนที่ร้านถ่ายรูปทั่วไป เนื่องจากร้านถ่ายรูปสามารถตั้งค่าความละเอียดได้ตามความเหมาะสม

  Q : วันตรวจสุขภาพ และสอบวัดระดับ ต้องแต่งกายอย่างไร ?

 • นักศึกษาสามารถสวมชุดนักเรียนเดิม หรือชุดนักศึกษาของ มจธ. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรนักเรียน ที่มีรูปถ่ายของนักศึกษา มาแสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันตรวจร่างกายและวันสอบ

  Q : นักศึกษาใหม่มอบตัวลงทะเบียนเรียนอย่างไร ?

 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่ประชาสัมพันธ์ในกำหนดการมอบตัว ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (ไม่ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัย) เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ต้องชำระเงินเพิ่ม ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ใบเรียกเก็บเงิน จากระบบ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ไม่เกิน วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

  Q : นอกจากค่ายืนยันสิทธิ์ที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพิ่มเติมหรือไม่ ?

 • การชำระเงินเพิ่มเติมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
 • ส่วนที่ 1
  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้าสำหรับนักศึกษาใหม่ เป็นเงิน 1,200 บาท (ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 700 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท และค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 100 บาท)
 • ส่วนที่ 2
  ค่าลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ตามจำนวนหน่วยกิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนจริง
  ค่ายืนยันสิทธิ์ที่นักศึกษาได้ชำระล่วงหน้า ประกอบด้วย ค่าบำรุงการศึกษา และค่าลงทะเบียนรายวิชาเพียง 15 หน่วยกิต เท่านั้น กรณีที่ลงทะเบียนรายวิชาเกิน 15 หน่วยกิต นักศึกษาต้องชำระเงินค่าส่วนต่างเพิ่มเติม
 • หมายเหตุ นักศึกษารอบแอดมิชชันกลาง จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน เนื่องจากไม่ได้ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้า

  Q : ช่องทางการชำระเงิน ค่าลงทะเบียนเรียน ?

 • นำใบเรียกเก็บเงินไปยื่นชำระผ่านทางเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น หรือชำระผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้

  Q : ระบบบันทึกประวัติเข้าไม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

 • การเข้าระบบบันทึกประวัตินักศึกษาที่ถูกต้อง
  1. นักศึกษา Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (กรอกเลขที่หนังสือเดินทาง กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ หรือไม่ได้ถือสัญชาติไทย)
  2. โปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ที่สนับสนุนการใช้งานคือ Chrome และ Internet Explorer
  3. ระบบจะเปิดให้บริการ เวลา 07.00 – 23.00 น. เท่านั้น
  4. เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการบันทึกประวัติ นักศึกษาควรบันทึกข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ ไม่แนะนำให้บันทึกผ่านทางสมาร์ทโฟน

 • กรณีที่ 1 : ระบบแจ้งเตือนว่า “คุณยังไม่มีสิทธิ์ใช้งานระบบ New ACIS”
  สาเหตุเกิดจาก : นักศึกษากรอก Username ผิด ต้องกรอกรหัสนักศึกษา ไม่ใช่ รหัสสมัคร
  การแก้ไข : ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสนักศึกษาอีกครั้ง

 • กรณีที่ 2 : ระบบแจ้งเตือนว่า “รหัสผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง”
  สาเหตุเกิดจาก : นักศึกษากรอกรหัสนักศึกษาถูกต้อง แต่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด
  การแก้ไข : ตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้ง

 • กรณีที่ 3 : ระบบแจ้งเตือนว่า “กรุณาปิดการใช้งาน Pop-up blocker”
  สาเหตุเกิดจาก : Browser ที่นักศึกษาใช้งานอยู่ถูกตั้งค่าให้ Block เว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็น Pop-up
  การแก้ไข : ระบบจะมีคำแนะนำวิธีการตั้งค่า Pop-up ให้นักศึกษาดำเนินการตามขั้นตอน แล้วจะสามารถเข้าระบบได้ตามปกติ

 • Download คำแนะนำในการตั้งค่า Pop-up

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708148 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-


ย้อนกลับ