" นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาใหม่

>> อ่านคำแนะนำและการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน <<

  ประกาศรายวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

 • การตรวจสอบรายวิชาเรียนของนักศึกษาใหม่ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มรายวิชา
  1) LNG101-107 รายวิชาบังคับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
  2) GEN101 รายวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา)
  3) รายวิชาเรียนตามแผนการเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด แยกตามสาขาวิชา

  ตรวจสอบรายวิชาบังคับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNGXXX

  ตรวจสอบกลุ่มเรียน รายวิชา GEN101

 • [14/07/2560] - ประกาศกลุ่มเรียนและประเภทกีฬา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา) โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
 • ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
 • ประเภทกีฬา : แบดมินตัน, บาสเกตบอล, ลีลาศ, เทนนิส, ปิงปอง

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คณะวิทยาศาสตร์

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ดูประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา

...................................................................


ย้อนกลับ