คู่มือและคำแนะนำ การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา

" นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 วันลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาใหม่

  การชำระเงินค่าธรรมเนียม และการขอรับใบเสร็จ

 • Download ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • ขั้นตอนการขอใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน (ใบเบิก)
 • การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
  - ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
  - ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
  - ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน (ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าบัตรนักศึกษา 100 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท)
 • รอบรับตรง/โควตา
  (ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้ามาแล้ว เป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต)
  - ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท
  - กรณีหลักสูตรเหมาจ่าย จะชำระเพิ่มเพียงค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท
 • รอบแอดมิชชัน
  ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามหลักสูตรเต็มจำนวนและค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,200 บาท

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (Playlist) นักศึกษาสามารถเลือกชมได้

ฺBrochure แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่

Download คู่มือและคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน ในรูปแบบเอกสาร (.pdf)

...................................................................


ย้อนกลับ