กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560
โดย สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
พฤ. 18 พ.ค. 60

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1
(รับตรงและโควตาทุกโครงการที่ยืนยันสิทธิ์ไม่เกินเมษายน 2560)
บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 18 - 27 พ.ค.60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 30 พ.ค.- 5 มิ.ย.60  (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

อ. 30 พ.ค. 60

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2  
(รับตรง Clearing House / มจธ.ราชบุรี / Active Recruitment / นศ.ต่างชาติ)
บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่ 30 พ.ค. - 8 มิ.ย. 60 (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 11 - 17 มิ.ย.60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

ศ. 23 มิ.ย. 60 ประกาศห้องสอบวัดระดับ
(วิชาภาษาอังกฤษ, พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิชาแบบสำรวจตนเอง)
(ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาพื้นฐาน)
ส. 24 มิ.ย. 60 
และ
จ. 26 มิ.ย. 60
ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
ส. 24 มิ.ย. 60 
  - นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้งหมด (ตรวจสอบกำหนดการตรวจร่างกาย)
  - นักเรียนโครงการ วมว. (ตรวจสอบกำหนดการตรวจร่างกาย)
(ยกเว้นนักศึกษาพื้นที่การศึกษาราชบุรี)


จ. 26 มิ.ย.60
  -  นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  - นักศึกษาคณะครุศาสตร์ฯ 
  - นักศึกษาโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาร์ตและเทคโนโลยีมีเดีย 
  - นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
  - นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
(ตรวจสอบกำหนดการตรวจร่างกาย)
อา. 25 มิ.ย. 60 สอบวัดระดับ **(นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าสอบ)**
- วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics Proficiency Test)
- วิชาฟิสิกส์ (Physics Proficiency Test)
- วิชาเคมี (Chemistry Proficiency Test)
- วิชาแบบสำรวจตนเอง (Attitude Test)
- วิชาภาษาอังกฤษ (English Proficiency Test)

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมมาในวันสอบ
- ดินสอ 2B (ทำแบบสำรวจตนเอง)
- นักศึกษาจดเลขที่ใบสมัครเข้าห้องสอบ
- แต่งกายชุดนักเรียน/ชุดนักศึกษาเข้าห้องสอบ

ตรวจสอบตารางทดสอบวัดระดับวิชาพื้นฐาน
พ. 28 มิ.ย. 60 ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์พื่นที่การศึกษาราชบุรี
(ตรวจสอบกำหนดการตรวจร่างกาย)
จ. 3 ก.ค. 60 ประกาศรายวิชาเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ (ตรวจสอบรายละเอียด
- วิชา LNG101-103 เเละ LNG105-107 ดูวิชาและกลุ่มที่ต้องเรียนในภายหลัง
- วิชา GEN101 ดูรายละเอียดประเภทกีฬาในภายหลัง
ศ. 7 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐาน 
- ภาษาอังกฤษ
- ฟิสิกส์
- เคมี
- คณิตศาสตร์
- รายชื่อนักศึกษา ห้องเรียน Honors

จ. 10 ก.ค. 60

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3  
(Admission กลาง / มจธ.ราชบุรี / Active Recruitment / นศ.ต่างชาติ)
บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
วันที่10 - 16 ก.ค.60  (เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน
วันที่ 18 - 21 ก.ค.60 (เข้าสู่ระบบ สมัคร Internet Account)

อา. 16 ก.ค. 60

วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม  ผ่านระบบสารสนเทศ (New Acis)
กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน เช่น ไฟล์รูปถ่ายเป็นต้น

- นักศึกษาต้องผ่านการกรอกประวัตินักศึกษาตามกำหนดแล้วเท่านั้น
- หากนักศึกษามีเอกสารพร้อมแล้ว ควรอัพโหลดทันที เนื่องจากเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบข้อมูล

(เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)

อา 16 ก.ค. 60 กิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่เรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์
จ.17 - พฤ.27 ก.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์
จ. 17 - ศ. 21 ก.ค. 60 นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ในภาคการศึกษาที่ 1/2560
จ. 24 - ศ. 28 ก.ค. 60
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New Acis
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ (นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ อัพโหลดเอกสาร
และสมัคร Internet Account เรียบร้อยเเล้ว)
จ. 31 ก.ค. 60 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
จ. 7 ส.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
จ. 7 – ศ. 11 ส.ค. 60 รับบัตรนักศึกษา 
ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. (บางมด)
เวลา 08.30 – 16.30 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ นักศึกษาต้องกรอกประวัติให้เรียบร้อย
และพิมพ์เอกสาร ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรกที่มีลายเซ็น 
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ขณะมารับบัตรนักศึกษาด้วย
(เข้าสู่ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา)
จ. 7 - จ. 21 ส.ค. 60 นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
(เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์)
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
จ. 21 ส.ค. 60 วันสุดท้ายของการผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ที่ได้รับการอนุมัติ กรณีเอกสารมอบตัวไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ
1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรมผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจากกรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560