กำหนดการกิจกรรมของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2560
โดย สำนักงานกิจการนักศึกษา

กำหนดการ กิจกรรม
ส. 24 และ จ. 26 มิ.ย. 60

- ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
- กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมบ้าน มจธ.

อา. 25 มิ.ย. 60

สอบพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี อังกฤษ และ Attitude Test

ส. 1 ก.ค. 60 แรกพบมดน้อย
อ.11 - พ. 26 ก.ค. 60 ประชุมเชียร์และต้อนรับน้องใหม่
จ. 17 - ศ. 28 ก.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
จ. 24 - ศ. 28 ก.ค. 60 ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
จ. 31 ก.ค. 60
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มจธ. (โรงยิม)
(กำหนดการอย่างละเอียด)
อ. 1 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (บ่าย) โรงยิม
อ. 1 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศโครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ (เช้า-บ่าย) มจธ.บางขุนเทียน
พ. 2 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ (เช้า) โรงยิม
พฤ. 3 ส.ค. 60

ปฐมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ (เช้า) ห้อง SCL216 Slope 600

พฤ. 3 ส.ค. 60

ปฐมนิเทศสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (บ่าย) อาคารสถาบัน

พฤ. 3 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (เช้า) อาคารคณะ
พฤ. 3 ส.ค. 60
ปฐมนิเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษา (เช้า) ผู้ปกครอง (บ่าย)
ศ. 4 - อา. 6 ส.ค. 60
พี่น้องสัมพันธ์
จ. 7 ส.ค. 60
- เปิดภาคการศึกษา
- ตักบาตรพระกรรมฐาน ต้อนรับเปิดเรียน
พฤ. 17 ส.ค. 60 ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
จ. 28 ส.ค. 60 - กล่าวสัตย์ปฏิญาณและถวายบังคม
- พิธีประดับเนคไทและตุ้งติ้งประดับเข็มพระมหามงกุฏ
จ. 11 ก.ย. 60 เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560