ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561
โดย สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
ศ.1 มิ.ย.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 20 พ.ค. 61)
 ** ทุกโครงการยกเว้น การรับตรงร่วมกัน **

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 1-10 มิ.ย. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน 1 – 11 มิ.ย. 61

จ.18 มิ.ย.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 การรับตรงร่วมกัน

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์  18 – 22 มิ.ย. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน 18 – 23 มิ.ย. 61

อ.10 ก.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
พ.11 - พฤ.12 ก.ค.61

ตรวจสุขภาพ และกิจกรรมเยี่ยมบ้าน มจธ.สำหรับผู้ปกครอง

ส.14 ก.ค.61
สอบวิชาพื้นฐาน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
พฤ.19 ก.ค.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 การรับแบบ Admissions กลาง

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 19-22 ก.ค. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 19-22 ก.ค. 61

จ.16 - พฤ.26 ก.ค.61 เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โดยการอัพโหลดในประวัตินักศึกษา

  - รูปถ่าย                        >> คลิกดูตัวอย่าง
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง
         ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน **
พ.25 - พฤ.26 ก.ค.61
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(เฉพาะ นักศึกษาที่บันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
อ.31 ก.ค.61
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
อ.14 ส.ค. 61
เปิดภาคเรียนที่ 1/2561
จ.6 ส.ค.61 สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนรับบัตรนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ให้ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. รูปถ่ายที่อัพโหลดต้องถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น >> คลิกดูตัวอย่าง
3. ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก >> คลิกดูตัวอย่าง
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา >> คลิกดูตัวอย่าง
5. สำเนาบัตรประชาชน
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ขณะมารับบัตรนักศึกษาด้วย

** หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกำหนดจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา **

อ.14 - จ.27 ส.ค.61

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
    1.2   The HUB KMUTT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  21 /5/ 2561