ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2561
โดย สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
ศ.1 มิ.ย.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (เฉพาะผู้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 20 พ.ค. 61)
 ** ทุกโครงการยกเว้น การรับตรงร่วมกัน **

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 1-10 มิ.ย. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน 1 – 11 มิ.ย. 61

จ.18 มิ.ย.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2 การรับตรงร่วมกัน

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์  18 – 22 มิ.ย. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน 18 – 23 มิ.ย. 61

อ.10 ก.ค.61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
พ.11 - ศ.13 ก.ค.61

1. กำหนดการตรวจสุขภาพ 
- วันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฏาคม 2561
วันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 (เฉพาะ วิศวกรรมราชบุรี)

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน มจธ.สำหรับผู้ปกครอง (รายละเอียด)

ส.14 ก.ค.61
รายชื่อสอบวิชาพื้นฐาน คณิต ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
จ.16 ก.ค.61 ประกาศรายชื่อนักศึกษาปรับพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์
และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าห้อง Honor และสอบเทียบโอน
พฤ.19 ก.ค.61

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3 การรับแบบ Admissions กลาง

- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 19-22 ก.ค. 61
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 19-22 ก.ค. 61

จ.16 - พฤ.26 ก.ค.61 เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โดยการอัพโหลดในประวัตินักศึกษา

  - รูปถ่าย                        >> คลิกดูตัวอย่าง
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง
         ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน **
พ.25 - พฤ.26 ก.ค.61
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(เฉพาะ นักศึกษาที่บันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
พฤ.26 ก.ค.61

**ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4 การรับแบบ TCAS รอบที่ 5**

- บันทึกประวัติอัพโหลดเอกสารมอบตัว และสมัคร Internet Account
วันพฤหัสบดีที่ 26 - วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ค. 2561
- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ วันอังคารที่ 31 ก.ค. - วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561
- ชำระเงินไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561

อ.31 ก.ค.61
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
จ.6 ส.ค.61 รับบัตรนักศึกษาที่ โรงยิม มจธ. ชั้นลอย
ตรวจสอบรายชื่อ (หากไม่มีรายชื่อตรวจสอบรายชื่อได้ในรอบ 14ส.ค.61)
รอบเช้า
- คณะครุศาสตร์ฯ
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะสถาปัตย์ฯ
รอบบ่าย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมก่อนรับบัตรนักศึกษา
1. นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ให้ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
2. รูปถ่ายที่อัพโหลดต้องถูกระเบียบของมหาวิทยาลัยเท่านั้น >> คลิกดูตัวอย่าง
3. ระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก >> คลิกดูตัวอย่าง
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา >> คลิกดูตัวอย่าง
5. สำเนาบัตรประชาชน
มายื่นให้กับเจ้าหน้าที่ขณะมารับบัตรนักศึกษาด้วย

** หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องตามกำหนดจะไม่ได้รับบัตรนักศึกษา **
อ.14 ส.ค. 61 เปิดภาคเรียนที่ 1/2561

อ.14 - จ.27 ส.ค.61

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
    1.2   The HUB KMUTT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งาน ตั้งเเต่ 25 กค.61 เป็นต้นไป

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  26 /7/ 2561