ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ. ปีการศึกษา 2561


กำหนดการปฎิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)  ภาคการศึกษาที่ 2/2561

ยกเว้น คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดการ รายละเอียดกิจกรรม
ศ.19 ต.ค.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 1 (SIT)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 19-24 ต.ค.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 19-25 ต.ค.61

ศ.9 พ.ย.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 2  (SIT และคณะอื่นๆ)
  (เฉพาะนศ.ใหม่ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายใน 30 ต.ค.61)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 9-13 พ.ย.61 
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 9-14 พ.ย.61

อ.4 ธ.ค.61 - ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 3
  (เฉพาะนศ.ใหม่ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายใน 29 พ.ย.61)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์  4-8 ธ.ค.61  
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 4-9 ธ.ค.61
อ.25 ธ.ค.61

- ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ครั้งที่ 4
  (เฉพาะนศ.ใหม่ที่ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ภายใน 19 ธ.ค.61)
- บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์ 25-28 ธ.ค.61  
- สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบลงทะเบียน 25-29 ธ.ค.61

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบตัวนักศึกษาใหม่ โดยการอัพโหลดในประวัตินักศึกษา

         - รูปถ่าย                        >> คลิกดูตัวอย่าง
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน              >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                 >> คลิกดูตัวอย่าง

   ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน **

 จ.31 ธ.ค.61 วันสุดท้ายของการอัพโหลดเอกสารออนไลน์เพิ่มเติม  
(กรณีเอกสารไม่ถูกต้องหรือยังไม่ครบถ้วน) ผ่านระบบสารสนเทศ (New ACIS)
พฤ. 3 – จ. 7 ม.ค. 62
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำเรื่องรายวิชา
ที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ในภาคการศึกษาที่ 1/2561
รายละเอียดสอบถามภาควิชา
พฤ. 3 – จ. 7 ม.ค. 62

นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ (เฉพาะนักศึกษาที่เอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น)

พ. 9 ม.ค. 62
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
จะแจ้งวัน เวลา
ให้ทราบภายหลัง
ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา  (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
จ. 14 ม.ค. 62
เปิดภาคเรียนที่ 2/2561

จ. 14 - ศ.25 ม.ค. 62

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนปกติเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
ศ. 25 ม.ค. 62
วันสุดท้ายของการผ่อนผันการมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ
กรณีเอกสารมอบตัวไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรมผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
             http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/nstudent.php
    1.2   The HUB KMUTT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. รูปถ่ายของนักศึกษาระดับบัณฑิต  ห้ามเป็นชุดครุย หรือ ชุดข้าราชการ  

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  20 /11/ 2561