การรับทุกโครงการ 2562


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม

 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
 ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

- รูปถ่าย   >> คลิกดูตัวอย่าง 
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง

- เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง
- วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง

 ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ** จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

สอบถามข้อมูลการบันทึกประวัติ

ติดต่อ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทร.0-2470-8148 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.


สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account
ระบบ Internet Account
คู่มือ Internet Account
VDO คู่มือการลงทะเบียน Internet Account , E-mail
พบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
17 มิ.ย.-5 ก.ค.62
เรียนปรับพื้นฐานวิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี
สอบถามข้อมูลการเรียนปรับพื้นฐาน
ติดต่อ สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) 
โทร. 0-2470-8396 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
18 ก.ค.-31 ก.ค.62 เรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ โทร. 0-2470-8715, 0-2470-8716
24-26 ก.ค.62
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(New ACIS)
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งาน ตั้งเเต่ 24 กค.62 เป็นต้นไป
31 ก.ค.62
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
3 ส.ค.62 ตรวจร่างกาย
(เฉพาะนักศึกษารอบรับตรงอิสระ
หรือนักศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรวจร่างกายในวันที่ 2-4 มิ.ย.62)
6 ส.ค.62
รับบัตรนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่อัพโหลรูปภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562)
เอกสารที่ต้องนำมาแสดง >> คลิกดูตัวอย่าง (ให้รุ่นพี่สาขาวิชารวบรวม)
6 ส.ค.62 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
สอบถามข้อมูลกิจกรรม
ติดต่อ สำนักงานกิจการนักศึกษา 
โทร. 0-2470-8101 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
13 ส.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

13 - 26 ส.ค.62

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php
    1.2   KMUTT STUDENT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งาน ตั้งเเต่ 24 กค.62 เป็นต้นไป

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  21/8/2562