การรับทุกโครงการ 2562


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2562

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม
20-23 มค.63

 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา

บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์
 ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

- รูปถ่าย   >> คลิกดูตัวอย่าง 
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง

- เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง
- วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง

 ** หากเอกสารไม่ถูกต้องตามที่กำหนด ** จะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน

สอบถามข้อมูลการบันทึกประวัติ

ติดต่อ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา 
โทร.0-2470-8148 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.

20-23 มค.63
สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account
ระบบ Internet Account
คู่มือ Internet Account
VDO คู่มือการลงทะเบียน Internet Account , E-mail
พบปัญหาในการสมัคร Internet Account
ติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 
โทร.0-2470-9444 ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
2 - 7 ม.ค. 63
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(New ACIS)
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
9 ม.ค. 63
วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
4 ม.ค. 63
ตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่
ตั้งแต่เวลา 12.00-14.30 ณ ลานแดง อาคารเรียนรวม2 (CB2)
2 - 10 ม.ค. 63
ทำบัตรนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารแล้วเท่านั้นให้)
 • นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษา
   ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • เอกสารที่ต้องเตรียม
       1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ
       2. สทน.15 ที่ได้รับการประทับตราจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา       
2 - 10 ม.ค. 63
ส่งเอกสาร ใบระเบียนประวัตินักศึกษาหน้าแรก 1 ใบ
(พิมพ์จากระบบบันทึกประวัติ)  >> คลิกดูตัวอย่าง
ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
13 ม.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562

13 - 24 ม.ค. 63

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php
    1.2   KMUTT STUDENT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งานในวันที่ลงทะเบียนออนไลน์

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  20/01/2563

ย้อนกลับ