โครงการคัดเลือกตรงระดับปริญญาโท-เอก
ทุกโครงการ 2562


กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาโท - เอก ภาคการศึกษา 2/2562

วัน/เดือน/ปี รายละเอียดกิจกรรม
20พย.62-23มค.63     

 ตรวจสอบรหัสนักศึกษา 

        บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารออนไลน์  

 ระบบบันทึกประวัตินักศึกษาใหม่

- รูปถ่าย                        >> คลิกดูตัวอย่าง
- ใบรายงานผลการศึกษา    >> คลิกดูตัวอย่าง
- บัตรประชาชน               >> คลิกดูตัวอย่าง
- ทะเบียนบ้าน                 >> คลิกดูตัวอย่าง
- เอกสารอื่นๆ                  >> คลิกดูตัวอย่าง

- เอกสารที่ต้องพิมพ์หลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง
- วิธีการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกประวัติ >> คลิกดูตัวอย่าง

**หมายเหตุ**
1. เอกสารไม่ถูกต้องและไม่ครบตามที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน
2. หากนักศึกษายังไม่ได้รับเอกสารสำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
นักศึกษาต้องติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ. เพื่อขอผ่อนผันการมอบตัว

20พย.62-23มค.63  
สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน
หมายเหตุ
นักศึกษาสามารถเข้าระบบได้หลังจากบันทึกประวัติเรียบร้อยแล้ว
อย่างน้อย 1 วัน เนื่องจากระบบต้องดึงข้อมูลนักศึกษามาสร้าง Account
 ระบบ Internet Account
 คู่มือ Internet Account
 VDO คู่มือการลงทะเบียน Internet Account , E-mail
2 - 7 ม.ค. 63

พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคำแนะนำ
เรื่องรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนออนไลน์ ภาคการศึกษา 1/2562
(สอบถามวันเวลาเเละรายละเอียดจากภาควิชา)

2 - 7 ม.ค. 63
นักศึกษาลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง ผ่านระบบ New ACIS 
ไม่ต้องมาลงทะเบียนที่มหาวิทยาลัยฯ 
(นักศึกษาต้องบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / สมัคร Internet Account 
ครบถ้วน เรียบร้อยและถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งาน ตั้งเเต่ 2 มค.63 เป็นต้นไป
9 ม.ค. 63 วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน
(หากนักศึกษาไม่ชำระเงินตามกำหนดข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก)
4 ม.ค. 63
กำหนดการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท-เอก
ตั้งแต่เวลา 12.00-14.30 ณ ลานแดง อาคารเรียนรวม2 (CB2)
2 - 10 ม.ค. 63
ทำบัตรนักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารแล้วเท่านั้นให้)
 • นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษา
   ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • เอกสารที่ต้องเตรียม
       1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ
       2. สทน.15 ที่ได้รับการประทับตราจากสำนักงานทะเบียนนักศึกษา
2 - 10 ม.ค. 63 ส่งเอกสาร ใบระเบียนประวัตินักศึกษาหน้าแรก 1 ใบ
(พิมพ์จากระบบบันทึกประวัติ)  >> คลิกดูตัวอย่าง
ที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา ในวันเวลาราชการ 08:30 - 16:30 น.
13 ม.ค. 63
เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

13 - 24 ม.ค.63

นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้า เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ผ่านระบบ New ACIS
24 ม.ค.63 วันสุดท้ายของการผ่อนผันมอบตัวและลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ได้รับอนุมัติ
กรณีเอกสารมอบตัวไม่สมบูรณ์
หมายเหตุ 
1. นักศึกษาใหม่ตรวจสอบรหัสนักศึกษา กำหนดการและกิจกรรม ผ่านช่องทางดังนี้
    1.1   เว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
            http://regis.kmutt.ac.th/nstudent/newstudent.php
    1.2   KMUTT STUDENT Mobile Application
             iOS ดาวโหลดที่ App Store  และ Android ดาวน์โหลดที่ Play Store
    1.3    http://regisapp.kmutt.ac.th/
2. การสมัคร Internet Account  สามารถดำเนินการสมัครหลังจาก
    กรอกประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่างน้อย 1 วัน
3. ระบบลงทะเบียนจะเปิดให้เข้าใช้งานในวันลงทะเบียนออนไลน์เป็นต้นไป

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่  20/01/2563