ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2562

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2019


ระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาและกำหนดการนักศึกษาใหม่ ได้ตามโครงการดังนี้

ระดับปริญญาโท - เอก 

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาและกำหนดการนักศึกษาใหม่ ได้ตามโครงการดังนี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (New ACIS)