ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2563

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2020ระดับปริญญาตรี 1/2563

ระดับปริญญาโท - เอก 1/2563

การทำบัตรนักศึกษาใหม่ / Announcement for New Student Card

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
 • ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. 
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • เอกสารที่ต้องเตรียม
       1. สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ใบ
       2. ใบระเบียนประวัตินักศึกษาหน้าแรก 1 ใบ
**Notice**
 • Please Follow these steps.
  1. Contact Registra's Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card

ประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ขั้นตอนที่ 1 บันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารมอบตัว


ขั้นตอนที่ 2 สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบลงทะเบียน


ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
สำหรับระดับปริญญาโท-เอก ต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะ/ภาควิชา
เพื่อขอคำแนะนำรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK


ตรวจสอบประกาศรายวิชาและกลุ่มเรียน LNG พื้นฐานภาษาอังกฤษ

 • ประกาศรายวิชาบังคับพื้นฐานภาษาอังกฤษ LNGXXX
 • นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา LNGXXX กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งกลุ่มตามผลคะแนน O-Net ของนักศึกษา หรือผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ นักศึกษาต้องตรวจสอบประกาศจากคณะศิลปศาสตร์ว่าต้องลงทะเบียน LNGXXX รหัสวิชาอะไร และลงทะเบียนให้ถูกต้อง
 • นักศึกษา 1 คน จะเรียน LNG เพียง 1 วิชา 1 กลุ่ม ตามประกาศเท่านั้น (เปลี่ยนกลุ่มเรียนไม่ได้)
  - LNG120 GENERAL ENGLISH
  - LNG220 ACADEMIC ENGLISH
  - LNG221 ACADEMIC ENGLISH IN INTERNATIONAL CONTEXTS
  - LNG222 ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING IN INTERNATIONAL CONTEXTS
  - LNG321 ACADEMIC READING AND WRITING IN INTERNATIONAL CONTEXTS
 • กรณีที่นักศึกษาไม่มีรายชื่อตามประกาศ ติดต่อที่ สายวิชาภาษา ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 024708716 ก่อนลงทะเบียนเรียน

ตรวจสอบรายวิชา GEN101 พลศึกษา ประเภทกีฬาที่เปิดสอนแยกตามกลุ่มเรียน

 • ประกาศกลุ่มเรียน รายวิชา GEN101
 • นักศึกษาต้องตรวจสอบรายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา (แบ่งกลุ่มตามประเภทกีฬา) โดยมหาวิทยาลัยได้แบ่งจำนวนนักศึกษาต่อกลุ่มตามแผนรับแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกกลุ่มที่ยังว่างอยู่เท่านั้น กรณีที่กลุ่มเต็มจะไม่สามารถเลือกลงทะเบียนได้
 • ในภาคการศึกษาแรกจะมีเพียงบางสาขาวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน รายวิชา GEN101 กลุ่มวิชาพลศึกษา เท่านั้น สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่มีตางรางเรียน GEN101 ในภาคการศึกษานี้ จะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

ตรวจสอบรายวิชาตามแผนการเรียน แยกตามหลักสูต


ขั้นตอนที่ 4 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ และชำระเงินค่าลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ระดับปริญญตรี 22-24 ก.ค. 2563

ระดับปริญญาโท-เอก 16-21 ก.ค. 2563
** วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียน 29 ก.ค. 2563 **

 • กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ติดต่อ 024708154 หรือ 024708340
 • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถามข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt

** นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน **
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)