ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่


การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสมัคร Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท-เอก
ภาคการศึกษาที่ 2/2560


ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ไม่เกิน วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561

เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

  • ติดต่อ 024708147 หรือ 024708148
    กรณีบันทึกประวัติ อัพโหลดเอกสาร สมัคร Internet Account แล้วแต่ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ
  • ติดต่อ 024708154 หรือ 024708352
    กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK
  • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถ้าข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt

นักศึกษาใหม่ต้องติดต่อภาควิชาหรือพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
และเลือกรายวิชาเรียนตามที่ได้รับแจ้งจากภาควิชาเท่านั้น

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน