...................................................................

 !! กรุณาอ่าน !! นักศึกษาใหม่ทำตามขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว ดังนี้ (สำคัญมาก)
  1.  กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1/2560
  2.  ระบบบันทึกประวัตินักศึกษา  พร้อมคำแนะนำ และอัพโหลดเอกสารมอบตัว (สำหรับนักศึกษาใหม่)
  3.  คู่มือ / คำแนะนำในการอัพโหลดไฟล์ ตัวอย่างรูปถ่าย และเอกสารมอบตัว
  4.  ระบบ Internet Account พร้อมคำแนะนำ (สำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน)
 ระบบลงทะเบียน (สำหรับนักศึกษาใหม่ที่อัพโหลดเอกสารมอบตัวสมบูรณ์แล้วเท่านั้น)
!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!
 http://www4.sit.kmutt.ac.th/


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่
โทรศัพท์ 024708148 ในวันเวลาราชการ หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ