ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่


การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสมัคร Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่