ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่


เข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์
วันจันทร์ที่ 24 - วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560
สำหรับนักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาและอัพโหลดเอกสารมอบตัวครบถ้วนแล้วเท่านั้น

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
Forgot Password (ลืมรหัสผ่าน) : Click
สมัคร Internet Account เพื่อรับรหัสผ่านในการเข้าระบบ Click (กรณีเคยสมัครแล้วจะสมัครซ้ำไม่ได้)

เมื่อลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ (ยืนยันการลงทะเบียนถึงขั้นตอนสุดท้าย Step 5)
นักศึกษาจะได้ใบแสดงรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน และใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โปรดนำใบแจ้งหนี้ไปยื่นชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์
ไม่เกินวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
มิฉะนั้นจะถือข้อมูลการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก และถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน มจธ.


  ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ 1/2560

...................................................................

 !! กรุณาอ่าน !! นักศึกษาใหม่ทำตามขั้นตอน เพื่อความถูกต้อง หลังจากได้รับรหัสนักศึกษาแล้ว ดังนี้ (สำคัญมาก)

  กำหนดการและกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ 1/2560

  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเรียนปรับพื้นฐานระดับปริญญาตรี 1/2560 

  การบันทึกประวัตินักศึกษา และสมัคร Internet Account

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่
 โทรศัพท์ 024708148 ในวันเวลาราชการ หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ