ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2561

WELCOME NEW STUDENT KMUTT 
ACADEMIC YEAR 2018

ประกาศรายชื่อรับบัตรนักศึกษาใหม่ / Announcement for New Student Card

 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก / Name list for Graduates

 • รายชื่อรอบที่ 3 / 3rd Announcement
  • 19 กย. 61 โรงยิม ชั้นลอย  9.00-17.00น.
   19 September 2018 Gym 2nd floor 9.00 a.m.-5.00 p.m.
 • รายชื่อรอบที่ 2 / 2nd Announcement  
  • รับวันที่ 15 กย. 61   10.00-15.00น.  
   เปลี่ยนสถานที่เเจก จากเดิม โรงยิม ชั้นลอย เป็น สำนักงานอธิการบดี ลานชั้น 1 
   15 September 2018  10.00 a.m.-3.00 p.m. 
   Change place from Gym 2nd floor  to   President building 1st floor
 • รายชื่อรอบที่ 1 / 1st Announcement 
  • รับวันที่ 15 กย. 61 โรงยิม ชั้นลอย   10.00-15.00น.  
   เปลี่ยนสถานที่เเจก จากเดิม โรงยิม ชั้นลอย เป็น สำนักงานอธิการบดี ลานชั้น 1
   15 September 2018  10.00 a.m.-3.00 p.m. 
   Change place from Gym 2nd floor  to   President building 1st floor

 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี / Name list for Undergraduates

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
 • หากไม่มีรายชื่อในรอบที่ 1 รอบ 2 และรอบที่ 3 ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. 
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • หากนักศึกษายังไม่บันทึกประวัติเเละอัพโหลดเอกสาร จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาได้
 • นักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งใบระเบียนประวัตินักศึกษา เฉพาะหน้าแรก>> คลิกดูตัวอย่าง (ให้ส่งเจ้าหน้าที่ภาควิชา)
**Notice**
 • If your name was not on 1st / 2nd and 3rd announcement, please Follow these steps.
  1. Contact Registra's Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card


 • Tue 14 - Mon 27 August 2018 : เพิ่มรายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน Add Course(s) or Change Section Online via New ACIS
 • Sat 28 - Mon 30 August 2018 : วันชำระเงินค่าหน่วยกิต กรณีเพิ่มรายวิชา Days for adding course(s) registration payment
 • Tue 14 August - Fri 28 September 2018 : Drop Course(s) Online via New ACIS
 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis
 • Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนปกติและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียนเพื่อ เพิ่ม ลด รายวิชา หรือเปลี่ยนกลุ่มเรียน


 • เข้าสู่ระบบลงทะเบียน https://sinfo.kmutt.ac.th/NewAcis ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.
 • Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
  Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
  (ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)
 • เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.
 • ช่องทางการชำระเงินผ่านบริการของธนาคารกรุงเทพ
 • กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า ไม่เกิน 1 วัน หลังยืนยันการลงทะเบียน ตามวันที่ที่ระบุบนใบแจ้งชำระเงินของนักศึกษา มีค่าปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันละ 50 บาท รวมวันหยุด นับตั้งแต่วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 

ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนก่อนลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาใหม่ทุกระดับ

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

นักศึกษาลงทะเบียน เพิ่มรายวิชา เปลี่ยนกลุ่ม ออนไลน์ ผ่านระบบ New ACIS 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันที่ 14-27 สิงหาคม 2561

นักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน

ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

 • การบันทึกประวัติ / อัพโหลดเอกสาร / ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ 
  ติดต่อ 024708148
 • สมัคร Internet Account / Office 365 ไม่ได้ ติดต่อ 024709444
 • กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  ติดต่อ 024708154 หรือ 024708340
 • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถามข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt
 • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน