ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฏิทินมอบตัวและลงทะเบียนของนักศึกษาใหม่ 


ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่


การบันทึกประวัตินักศึกษาและการสมัคร Internet Account สำหรับนักศึกษาใหม่

!! เฉพาะ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบข้อมูลโดยตรงจาก WebSite ของคณะ !!

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาใหม่ 

ภาคการศึกษาที่ 1/2561


ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ 

ระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างวันที่ 19 - 26 กรกฏาคม  2561
ระดับปริญญาตรี  ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฏาคม 2561

ชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ไม่เกิน  31 กรกฏาคม 2561

เฉพาะนักศึกษาใหม่ที่บันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์เข้าระบบลงทะเบียนเรียน
ระบบเปิดเวลา 07:00 - 23:00 น.

  • ติดต่อ 024708147 หรือ 024708148
    กรณีบันทึกประวัติ อัพโหลดเอกสาร สมัคร Internet Account แล้วแต่ระบบยังฟ้องว่าไม่มีสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ

  • ติดต่อ 024708154 หรือ 024708352
    กรณีเพิ่มรายวิชาเรียนไม่ได้ หรือค้นหารายวิชาไม่พบ หรือสอบถามค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ติดต่อคณะหรือภาควิชา เรื่องรายวิชาเรียน กรณีกลุ่มเต็ม ค้นหาเบอร์ภาควิชา CLICK

  • Line สำนักงานทะเบียนนักศึกษา Add Friend แล้วสอบถ้าข้อมูลได้เลยที่ @regiskmutt

นักศึกษาใหม่ต้องติดต่อภาควิชาหรือพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน
และเลือกรายวิชาเรียนตามที่ได้รับแจ้งจากภาควิชาเท่านั้น

Login เข้าระบบ Username : กรอกรหัสนักศึกษา
Password : กรอกรหัสผ่านที่นักศึกษากำหนดเองในขั้นตอนการสมัคร Internet Account
(ไม่ใช่เลขบัตรประจำตัวประชาชน)

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน