ตรวจสอบรหัสนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559

--> เข้าสู่ระบบบันทึกประวัติ <--

  ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่
โทรศัพท์ 024708148 ในวันเวลาราชการ หรือ เมล์ regist@kmutt.ac.th


ย้อนกลับ