ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ มจธ.
ระดับปริญญาโท - เอก   ภาคการศึกษา 2/2562ประกาศรหัสนักศึกษา 2/2562       ***Update 29                                                               /1/2563*** 

ตรวจสอบรายวิชาปรับพื้น

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
  • เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 024708148
  • เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานการลงทะเบียน โทรศัพท์ 0-2470-8154 หรือ 0-2470-8340
ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
Email : regist@kmutt.ac.th
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ  -> Click <-


ย้อนกลับ