ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1/2561คณะวิศวกรรมศาสตร์  (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)

 •  25610001 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  ปริญญาตรี 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
 • 25610002 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)ปริญญาตรี 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
 • 25610003 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  ปริญญาตรี 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
 • 25610004 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  ปริญญาตรี 4 ปี (พื้นที่การศึกษาราชบุรี)
-->ย้อนกลับ<--