ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (รับตรงทั่วไป ครั้งที่ 1)


ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกาศรหัสนักศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ย้อนกลับ