ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561


** นักศึกษาที่มีรายชื่อประกาศรอบ วันที่ 26 กค.61 **
- ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ผ่านระบบ วันอังคารที่ 31 ก.ค. - วันพุธที่ 1 ส.ค. 2561 
- ชำระเงินไม่เกินวันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  • 25540393 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)
    ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ  (การจัดการชุมชนเมือง) 
  • 25540394 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการวางแผน ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
  • 25540395 ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--