ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  • 25540393 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)
    ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ  (การจัดการชุมชนเมือง) 
-->ย้อนกลับ<--