ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  • 25540393 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
  • 25540394 สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการวางแผน ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--