ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561คณะศิลปศาสตร์

  • 25550020 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  • 25540429 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (ด้านการสอนภาษาอังกฤษ)
    ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540425 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--