ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

 • 25540355 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก นานาชาติ
 • 25540358 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 •  25540360 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540362 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540363 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
 • 25540367 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี ปริญญาโท 2 ปี
 • 25590013 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
 • 25590016 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
 • 25610011 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
  (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--