ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

  • 25540355 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปริญญาเอก นานาชาติ
  • 25540358 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
  •  25540360 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรชีวภาพ ปริญญาโท 2 ปี
  • 25540363 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
  • 25590013 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
  • 25610011 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี
    (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--