ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  • 25540213 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
  • 25540245 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540256 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540282 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  • 25540285 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปริญญาเอก
  • 25540323 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25550008(A) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)
  • 25550008(C) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
-->ย้อนกลับ<--