ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  • 25540213 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
  • 25540245 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540276 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  • 25540282 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  • 25540323 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
    ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540285 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปริญญาเอก
-->ย้อนกลับ<--