ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • 25540213 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540245 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540256 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540276 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
 • 25540282 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
 • 25540323 ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540285 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี ปริญญาเอก
 • 25550008 (A) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วิชาเอกวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) 
 • 25550008 (B) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
 • 25550008 (C) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์ (วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)   
-->ย้อนกลับ<--