ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 • 25540330 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540331 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540334:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540335 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540338 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ปริญญาเอก
 • 25540339 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540328 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปริญญาเอก
 • 25540350:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540351 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540340 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ ปริญญาเอก
 • 25540342 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540333 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ปริญญาเอก
 • 25540345 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปริญญาเอก
-->ย้อนกลับ<--