ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2561


คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 25540002 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาเอก
 • 25540004 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ปริญญาโท(ภาคปกติ)
 • 25540006 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเคมี (ทักษะวิศวกรรมเคมี)ปริญญาโท(ภาคปกติ)
 • 25540017:วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก
 • 25540018 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540027 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาวิศวกรรมยานยนต์ ปริญญาโท(หลักสูตรนานาชาติ)
 • 25540028:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540029:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540030 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.ระบบควบคุมฯ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540043(A) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี   
  (วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมโครงสร้าง)
 • 25540042 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 25540043(C) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี   
  (วิศวกรรมโยธา-วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
 • 25540043(D) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี 
  (วิศวกรรมเทคนิคธรณี)
 • 25540057 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
 • 25540060(A) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ 
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา)
 • 25540060_B วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ 
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมนอกฝั่ง)
 • 25540060 (C) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ 
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
 • 25540075 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540078 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540088 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปริญญาเอก
 • 25540089 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540093 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540094 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540101:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
 • 25540112 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540113 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540125 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540126 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540150:วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาเอก
 • 25540151 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540152 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร(ทักษะวิศวกรรมอาหาร) ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540170:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ปริญญาเอก
 • 25540171:วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
 • 25540172 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาเอกโครงการร่วม
 • 25540173 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาโท โครงการร่วม
 • 25540492 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาโท โครงการร่วม
 • 25590018 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (ทักษะวิศวกรรมชีวเภสัชภัณฑ์)
 • 25550019 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ปริญญาเอก
-->ย้อนกลับ<--