ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหม่ (เฉพาะรอบล่าช้า ประกาศรหัสนักศึกษา 8 ม.ค. 2562)

 1. ต้องบันทึกประวัติและอัพโหลดเอกสารให้ครบถ้วนตามกำหนด
 2. ติดต่อลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ระหว่าง วันจันทร์ที่ 14 - วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ณ สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มจธ.บางมด ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 3. เอกสารที่ใช้ลงทะเบียน : สทน. 25 ใบลงทะเบียนรายวิชา หรือใบลงทะเบียนรายวิชาที่สั่งพิมพ์จากระบบ ระบุรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน เสนออาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติการลงทะเบียนเรียน (โปรดให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามอนุมัติในคำร้อง)
 4. Download ใบลงทะเบียน http://regis.kmutt.ac.th/service/form/RO-25.pdf

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • 25540017 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาเอก
 • 25540018 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540028 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540029 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า-วศ.อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540042 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 • 25540043(A) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโครงสร้าง)
 • 25540043(C) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปริญญาโท 2 ปี
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
 • 25540060(A) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา)
 • 25540060 (C) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
  (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)
 • 25540075 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเชื่อม ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540078 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540088 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปริญญาเอก
 • 25540089 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540093 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540094 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540101 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ
 • 25540125 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
  ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
 • 25540126 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ  ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540150 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาเอก
 • 25540170 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต ปริญญาเอก
 • 25540172 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาเอกโครงการร่วม
 • 25550019 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ปริญญาเอก
-->ย้อนกลับ<--