ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561


คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • 25540018 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปริญญาโท 2 ปี
  • 25540060 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  ปริญญาโท 2 ปี ภาคค่ำ
    (สาขาวิชาเอกวิศวกรรมโยธา)
  • 25540088 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต ปริญญาเอก
  • 25540093 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    ปริญญาโท 2 ปี นานาชาติ
  • 25540150 วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปริญญาเอก
  • 25540172 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ ปริญญาเอกโครงการร่วม
-->ย้อนกลับ<--