ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561คณะวิทยาศาสตร์

 • 25540176 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
 • 25540178 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540184 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก
 • 25540191 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540196 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ปริญญาเอก
 • 25540202 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
 • 25540208 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาประยุกต์ ปริญญาโท 2 ปี
 • 25540526 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ป.ตรีต่อป.เอก
 • 25590010 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
  (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--