ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2/2561คณะวิทยาศาสตร์

  • 25540176 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
  • 25540178 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท 2 ปี
  • 25540184 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก
  • 25540191 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีศึกษา ปริญญาโท 2 ปี ภาคเสาร์-อาทิตย์
  • 25540526 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ปริญญาเอก ป.ตรีต่อป.เอก
  • 25590010 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
    (หลักสูตรนานาชาติ) ปริญญาเอก นานาชาติ
-->ย้อนกลับ<--