ค่าธรรมเนียมการศึกษา(เบิก)

สำหรับนักศึกษา ต่ำกว่ารหัส 54

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา (รหัส 2 ตัวหน้า)
ครุศาสตร์เครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (5ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 2 ปี)
วิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (5ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน 2 ปี)
ครุศาสตร์โยธา
วิศวกรรมโยธา (5ปี)
วิศวกรรมโยธา (เทียบโอน 2 ปี)
ครุศาสตร์อุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (5ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน 2 ปี)
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน(4ปี)
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน (เทียบโอน 2ปี)
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เทคโนโลยีการพิมพ์ (4ปี)
เทคนิคการพิมพ์ (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย (4ปี)
สาขาวิชามีเดียอาตส์ (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4ปี)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทียบโอน 2 ปี)
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำหรับโครงการฯบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายวิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ4ปี)


คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ (4ปี)
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ (4ปี)
สถิติประยุกต์ (4ปี)
เคมี
วิชาเคมี (4ปี)
ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ หรือ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (4ปี)
วัสดุและนาโนเทคโนโลยี (4ปี)
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยา (4ปี)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4ปี)


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชา
สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี (4ปี)
วิศวกรรมเคมี (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องกล
(พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า (4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา (4ปี)
วิศวกรรมโยธา (นานาชาติ 4ปี-สองสถาบัน)
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี)
วิศวกรรมอุตสาหการ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4ปี)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4ปี)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นานาชาติ 4 ปี-สองสถาบัน)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (4ปี)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เทียบโอนสองภาษา4ปี)
วิศวกรรมอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (4ปี)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (สองภาษา 4 ปี)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม(หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4ปี)
วิศวกรรมไฟฟ้า สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ปี 53)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วิศวกรรมวัสดุ (4ปี)
วิศวกรรมวัสดุ (สองภาษา4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือ (4ปี)
วิศวกรรมเครื่องมือ (สองภาษา4ปี)


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาวิชา
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
ออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ 5 ปี)
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 ปี)


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต (Individual Based Program)

หลักสตร
รหัสนักศึกษา
(*รหัส 2 ตัวหน้า)
ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต
ย้อนกลับ