ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ผู้ปกครองใช้สำหรับเบิก)

สำหรับนักศึกษา รหัส 55 - รหัส 62 (ตลอดหลักสูตร)

การชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาใหม่
ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
- ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตร
- ค่าหน่วยกิตตามหลักสูตร
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,100 บาท ต้องชำระเพิ่มทุกคน
(ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 700 บาท, ค่าตรวจสุขภาพ 200 บาท, ค่าประกันอุบัติเหตุ 200 บาท)


รอบรับตรง/โควตา
(ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ล่วงหน้ามาแล้ว เป็นค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต)
- ต้องชำระเงินค่าหน่วยกิตส่วนต่าง เพิ่มเติม กรณีลงทะเบียนมากกว่า 15 หน่วยกิต
- และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,100 บาท

- กรณีหลักสูตรเหมาจ่าย จะชำระเพิ่มเพียงค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,100 บาท

รอบแอดมิชชัน
ต้องชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิตตามหลักสูตรเต็มจำนวน
และค่าธรรมเนียมการศึกษาแรกเข้า 1,100 บาท

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
Download 
เอกสารอ้างอิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี
(พื้นที่การศึกษาราชบุรี (เริ่มใช้ 1/2556)

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ปริญญาตรี 4 ปี 
(พื้นที่การศึกษาราชบุรี (เริ่มใช้ 1/2562)

- หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ยกเว้น วศ.คอมพิวเตอร์

- วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)
- วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์กำลังและพลังงาน)
- วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

- วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)
- วศ.คอมพิวเตอร์  (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

- วศ.คอมพิวเตอร์ นานาชาติ   (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)

- วศ.โยธา นานาชาติ (19 หน่วยกิต)

- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (อัตราเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา)  

- วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (เริ่มใช้ 1/2559)

B-5405
- วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ (เริ่มใช้ 1/2561)                B-6101
- วศ.ยานยนต์ (เริ่มใช้ 1/2562)  B-6201

คณะวิทยาศาสตร์

- คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ฟิสิกส์ประยุกต์,จุลชีววิทยา 

และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

- วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

- หลักสูตรปกติ ทุกสาขาวิชา ค.อ.บ. 5 ปี,ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศูนย์นอกพื้นที่)

- เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์,
- เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย

- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (การรถไฟฯ)
เหมาจ่ายตลอดปีการศึกษา
B-5403
- ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ศรีไทยซุปเปอร์แวร์)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต)
- หลักสูตรนานาชาติ ทุกสาขาวิชา (19 หน่วยกิต) เริ่มใช้ 1/2560
- มีเดียอาตส์, เทคโนโลยีมีเดีย, 
- มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ (16 หน่วยกิต)
- นวัตกรรมบริการดิจิทัล (เริ่มใช้ 1/2561)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
- วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

FIBO
ย้อนกลับ