ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
Download 
เอกสารอ้างอิง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมเคมี
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
วศ.ม./ปร.ด.วิศวกรรมโยธา
วศ.ม./วศ.ด.วิศวกรรมอาหาร
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ก
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (เริ่มใช้ 1/2560)
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต (เริ่มใช้ 2/2554)
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2559)
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2555 - 2/2558)
ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต (เริ่มใช้ 1/2555 - 2/2558)
วศ.ม.วิศวกรรมการเชื่อม (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมโลหการ (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมคุณภาพ (เริ่มใช้ 1/2555)
- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ป.โท (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2558)
- เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ป.โท (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2/2552)
วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (เริ่มใช้ 1/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (เริ่มใช้ 1/2559)
วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แผน ข (เริ่มใช้ 1/2545 - 2/2558)
ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENV59 PlanB
ENV45 PlanB
ENV_D.47
วท.ม./วศ.ม.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
CPE
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า (เริ่มใช้ 1/2555)
(ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์ฯ,ระบบควบคุมฯ)
วศ.ด.เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (เริ่มใช้ 2/2555)
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ ภาคเสาร์-อาทิตย์
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี ChEPS (เริ่มใช้ 1/2556)
โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี ChEPS (เริ่มใช้ 1/2557)
โครงการทักษะวิศวกรรมเภสัชภัณฑ์ (เริ่มใช้ 1/2559)
วิศวกรรมชีวภาพ วศ.ม./วท.ม./ปร.ด. (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2550)
วศ.ม.วาริชวิศวกรรม (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 1/2549)
วศ.ม.วิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

นักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
- สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 - 2561
- สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 - 2558


CLICK
CLICK
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
ค.อ.ม.ครุศาสตร์ไฟฟ้า
ค.อ.ม.ครุศาสตร์เครื่องกล
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (เริ่มใช้ 1/2554 - 2/2559)
ค.อ.ม.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน (เริ่มใช้ 1/2560)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค.อ.ม.ครุศาสตร์โยธา
ค.อ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหการ
วท.ม.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ปร.ด.นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.ม./ปร.ด.ฟิสิกส์
วท.ม.เคมีอุตสาหกรรม
วท.ม.จุลชีววิทยาประยุกต์
วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เริ่มใช้ 1/2561              G-6101
วท.ม.วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (เริ่มใช้ 1/2559)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.เคมีศึกษา (เริ่มใช้ 1/2555)
วท.ม.ฟิสิกส์ศึกษา (ประกาศ พ.ศ.2556 เริ่มใช้ 1/2547)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (เริ่มใช้ 1/2546)
ปร.ด.เคมี
ปร.ด.คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์
วท.ม.เคมี
คณะศิลปศาสตร์
ศศ.ม.สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม (เริ่มใช้ 1/2556)
ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ (เริ่มใช้ 2/2559)
วท.ม.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (เริ่มใช้ 2/2559)
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์
ปร.ด.เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ปร.ด.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)


INT M.Sc.
BIS M.Sc.
CSC M.Sc.
-
-
-

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน แผน ก (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน แผน ข (เริ่มใช้ 1/2559)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ แผน ก (เริ่มใช้ 1/2552 - 2/2558)
วท.ม.การจัดการโลจิสติกส์ แผน ข (เริ่มใช้ 1/2554 - 2/2558)
บธ.ม.การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (เริ่มใช้ 1/2553)
บธ.ม./วท.ม.การจัดการ (ทุกวิชาเอก) (เริ่มใช้ 1/2554)


LGM Plan A
LGM Plan B
LGM Plan A 52
LGM Plan B 54
BUS M.B.A.
GMI
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วศ.ม./วท.ม./ศศ.ม.การจัดการทรัพยากรชีวภาพ
วท.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ)
วท.ม.เทคโนโลยีชีวเคมี
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี
ปร.ด.เทคโนโลยีชีวเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ปร.ด.ชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ หลักสูตรนานาชาติ (เริ่มใช้ 1/2559)
-
-
-
BIF Ph.D.

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE)
ระบบการลงทะเบียนเรียนของ JGSEE
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2558 (เริ่มใช้ 2/2558 - ปัจจุบัน)
ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2545 (เริ่มใช้ 2/2545 - 1/2558)


JGSEE
JGSEE 58
JGSEE 45
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
หลักสูตรปกติ (เริ่มใช้ 1/2554)
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีวัสดุ
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วท.ม./วศ.ม./ปร.ด.เทคโนโลยีอุณหภาพ
วศ.ม./ปร.ด.การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ (เริ่มใช้ 1/2547)

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
วศ.ม./ปร.ด.วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เริ่มใช้ 1/2552)
วท.ม.ธุรกิจเทคโนโลยี
(ชื่อเดิม : การพัฒนาความสามารถทางการแข่งขันเชิงอุตสาหกรรม)

วิทยาลัยสหวิทยาการ (IBP)
ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านการจัดการทรัพยากรฐานชุมชน
- ด้านวัสดุก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
- ด้านการจัดการทรัพยากรชีวภาพ
- ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
- ด้านวิศวกรรมเคมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
วท.ม./ศล.ม./สถ.ม.การออกแบบและวางแผน
ปรด.สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (นานาชาติ) (เริ่มใช้1/2562)

ค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาบุคคลภายนอกเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้ (Non-Degree)

 • ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย ภาคการศึกษาละ 4,000 บาท
  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษารับคืนได้เต็มจำนวนภายหลังจากหักค่าใช้จ่ายค้างชำระ (ถ้ามี)
 • ค่าลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าหน่วยกิตในหลักสูตรที่ลงทะเบียนรายวิชา

Non-Degree เฉพาะหลักสูตร

 • บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI)
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 7,000 บาท (บุคคลทั่วไป)
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 6,000 บาท (สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. ทุกระดับ)
 • คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
  ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 3,000 บาท
ย้อนกลับ