เข้าสู่ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง (ผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 61 เข้าระบบได้ 1 ตุลาคม 2561)
 คู่มือตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์สำหรับผู้ปกครอง
 การวัดและการคำนวณ GPA.GPAX. ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษารหัส 57 เป็นต้นไป 
 ปฏิทินสำหรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 
 ปฏิทินสำหรับผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560 

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานทะเบียนนักศึกษา
โทรศัพท์ 024708147 ในวันเวลาราชการ หรือ Email regist@kmutt.ac.th
ติอต่อสอบถามข้อมูลจากส่วนงานอื่นๆ >> CLICK <<


ย้อนกลับ