ข้อมูลการศึกษา    

เฉพาะระดับปริญญาตรี เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
Download เอกสารระดับบัณฑิตศึกษา
             

 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษารุ่นใหม่  ทุกระดับ  / Name list for Graduates

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
 • หากไม่มีรายชื่อรับบัตร ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. 
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • หากในหน้าประวัตินักศึกษาไม่เคยอัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาที่ธนาคารได้
**Notice**
 • If your name was not on announcement, please Follow these steps.
  1. Contact Registra's Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card