ประกาศรายชื่อรับบัตรนักศึกษารุ่นใหม่ / Announcement for  Student Card    


          เนื่องจาก มจธ.ร่วมกับ ธ.กรุงเทพ ได้จัดทำบัตรนักศึกษารุ่นใหม่ให้นักศึกษา ทุกชั้นปี แทนบัตรรุ่นเดิม
ซึ่งบัตรใหม่นี้ทางธ.กรุงเทพจัดทำเป็นบัตรเดบิตพร้อมเปิดบัญชีให้นักศึกษา
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำบัตร เริ่มใช้ 1/2561 นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อรับบัตรดังต่อไปนี้

         Due to Bangkok Bank-KMUTT cooperation would issue new type of student card
for all current students (which BBL bank account for student) It's all free of charges.
Start from semester 1/2018 onwards. Student could check the announcement of name list
to receive new student card here.

**นักศึกษา โปรดอ่าน**
 • หากไม่มีรายชื่อรับบัตร ให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้
  1. ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา เพื่อทำคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา(สทน.15) 
  2. นำสทน.15 เเละบัตรประชาชน ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจธ. 
   (วัน-เวลาทำการของธนาคาร)
 • หากในหน้าประวัตินักศึกษาไม่เคยอัพโหลดรูปถ่าย จะไม่สามารถทำบัตรนักศึกษาที่ธนาคารได้
**Notice**
 • If your name was not on announcement, please Follow these steps.
  1. Contact Registra's Office (THE HUB) for Request form Student Card (RO.15)
  2. Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)  with RO.15 and passport.
   for New Student Card

 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาโทเเละปริญญาเอก  / Name list for Graduates

 • รหัส 60  รอบวันที่ 20-21 เเละ 24-25  กย. 61  รับที่ ธ.กรุงเทพ สาขา มจธ. 
  Student code 60   Date 20-21,24-25 September 2018   Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)
 • รหัส 59  รอบวันที่ 26-28 กย. 61 รับที่ ธ.กรุงเทพ สาขา มจธ.  
  Student code 59   Date 26-28 September 2018  Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)
 • รหัส 57และ58  รับวันที่ 16-19 ตค. 61 โรงยิม ชั้นลอย  9.00-17.00น. >>ตรวจสอบรายชื่อ<<  
  Student code 57 and 58 Date 16-19 October Gym 2nd Floor  9.00 a.m.-5.00 p.m. Check list<< 

 ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา  ระดับปริญญาตรี / Name list for Undergraduates

 • รหัส 60  รอบวันที่ 20-21 เเละ 24-25  กย. 61  รับที่ ธ.กรุงเทพ สาขา มจธ
  Student code 60   Date 20-21,24-25 September 2018   Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)
  >> ตรวจสอบรายชื่อ / Announcement << 

 • รหัส 59  รอบวันที่ 26-28 กย. 61 รับที่ ธ.กรุงเทพ สาขา มจธ.  
  Student code 59   Date 26-28 September 2018  Contact Bangkok Bank (KMUTT branch)
  >> ตรวจสอบรายชื่อ / Announcement << 

 • รหัส 57และ58  รับวันที่ 16-19 ตค. 61 โรงยิม ชั้นลอย  9.00-17.00น. >>ตรวจสอบรายชื่อ<<  
 • Student code 57 and 58 Date 16-19 October 2018 Gym 2nd Floor  9.00 a.m.-5.00 p.m. Check list<< 


**นักศึกษา โปรดอ่าน** 

กรณีมีรายชื่อรับบัตร เเต่ไม่มารับบัตร 
    สามารถติดต่อรับบัตรนักศึกษาได้ที่ 

ธ.กรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สาขาหน้ามหาวิทยาลัย)


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewAcis) 

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท, ปริญญาเอก)
Download เอกสารระดับบัณฑิตศึกษา