การลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (Online Registration)


กำหนดการลงทะเบียนเรียน (Registration Period)

คำแนะนำและคู่มือ


  New ACIS (Registration System)

  • Set Popup Blocker
  • Username: Student’s Identification Number Password: Your password
  • Forgot Password : Click

Video แนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

...................................................................

ติดต่อสอบถามข้อมูล
โทรศัพท์ 024708154, 024708420, 024708352 ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
สำนักงานทะเบียนนักศึกษา (The HUB บางมด) ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ติดต่อ คณะ/ภาควิชา หรือหน่วยงานอื่นๆ -> Click <-