ตารางเรียน-ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 1/2560


ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน ตารางเรียน ตารางสอบ

" นักศึกษา Click เลือกที่หัวข้อเพื่ออ่านรายละเอียด "
ข้อมูลตารางเรียนรวมนี้ถูกต้องตามวันที่ที่ระบุในเอกสาร ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผ่านทางระบบ New ACIS เลือกเมนูตารางสอน/ตารางสอบ

ตรวจตามตารางเรียนแยกตามคณะ update 16/07/2560

คณะวิศวกรรมศาสตร์
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
วศ.ชีวภาพ
รับทุกคณะ ยกเว้น คณะวิทยาศาสตร์ (ไม่อนุญาตให้ลง) เริ่มเรียน 8 ส.ค. - 21 พ.ย. 2560 นักศึกษาต้องเข้าร่วมปฐมนิเทศทุกคน ในวันแรกของการเข้าเรียน เวลา 13.30 น.
- - BIO100
วศ.เคมี CHE CHE CHE
Chemical Engineering (International Program) CHE_inter CHE_inter
วศ.คอมพิวเตอร์ CPE CPE CPE
Computer Engineering (International Program) CPE_inter CPE_inter
วศ.เครื่องกล MEE MEE MEE
วศ.เครื่องกล (พลังงาน เศรษฐศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม)
วศ.เครื่องกลและพลังงาน (ชื่อใหม่ เริ่มใช้ 1/60)
ESE, MNE ESE
วศ.ไฟฟ้า EEE EEE EEE
วศ.ไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) EEE_S EEE_S
วศ.โยธา CVE CVE CVE
Civil Engineering (International Program) CVE_inter CVE_inter
วศ.อุตสาหการ
PRE PRE PRE,MCE
วศ.เมคคาทรอนิกส์
MCE MCE
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด INC INC INC
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) ม.6 INC_saha INC_saha
วศ.ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) เทียบโอน ปวส. INC_tran INC_tran
Automation Engineering (International Program) INC_inter INC_inter
วศ.สิ่งแวดล้อม ENV ENV ENV
Environmental Engineering (International Program) ENV_inter ENV_inter
วศ.เครื่องมือ TEN TEN TME
วศ.วัสดุ MEN MEN
วศ.การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ APE APE
วศ.ไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ ENE ENE ENE,EIE
Electrical Communication and Electronic Engineering (International Program) EIE_inter EIE_inter

กลับขึ้นด้านบน


คณะวิทยาศาสตร์
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน - - NST
คณิตศาสตร์ MTH MTH MTH
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ CSS CSS
สถิติ STA STA
ฟิสิกส์ประยุกต์ PHY PHY PHY
ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
หลักสูตรปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป
PHY_bil PHY_bil
จุลชีววิทยา MIC MIC MIC,FST
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร FST FST
เคมี CHM CHM CHM

กลับขึ้นด้านบน


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
ครุศาสตร์ไฟฟ้า 5 ปี (ค.อ.บ.) ETE ETE ETE
ครุศาสตร์เครื่องกล 5 ปี (ค.อ.บ.) MTE MTE MTE
ครุศาสตร์โยธา 5 ปี (ค.อ.บ.) CTE CTE CTE
ครุศาสตร์อุตสาหการ 5 ปี (ค.อ.บ.) PTE PTE PTE
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ไฟฟ้า) ทล.บ. 4 ปี EET EET ทล.บ. 4 ปี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เครื่องกล) ทล.บ. 4 ปี MET MET
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (โยธา) ทล.บ. 4 ปี CVT CVT
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อุตสาหการ) ทล.บ. 4 ปี PDT PDT
เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ PPT PPT PPT
วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย CMM CMM CMM
เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน ETM ETM ETM

กลับขึ้นด้านบน


โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
มีเดียอาตส์ MDA MDA Media
เทคโนโลยีมีเดีย MDT MDT
มีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ MMD MMD

กลับขึ้นด้านบน


คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ INT INT SIT
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) CSC CSC

กลับขึ้นด้านบน


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
สถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) ARC ARC SoA+D
สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) INA INC
ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) CMD CMD
การออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) IND IND

กลับขึ้นด้านบน


สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
วศ.หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ FRA FRA FRA

กลับขึ้นด้านบน


คณะศิลปศาสตร์
update 16/07/2560
ตารางเรียนแยกตาม
ชั้นปี แผนการเรียน ตารางเรียนรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GEN) - - GEN บังคับ
กลุ่มวิชาบังคับเลือก (GENXXX) - - GENXXX
กลุมวิชาสุขพลานามัย (GEN101) - - GEN101
สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ (SSC) - - SSC
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (LNG) - - LNG

กลับขึ้นด้านบน

>> สำคัญ : คำแนะนำในการลงทะเบียนรายวิชา GEN ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (โปรดอ่าน) <<

>> สำคัญ : คำแนะนำในการลงทะเบียนรายวิชา LNG ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (โปรดอ่าน) <<